Visa allt om Rörtjänst i Mellerud Aktiebolag
Visa allt om Rörtjänst i Mellerud Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 063 13 916 12 280 13 040 12 856 12 741 11 586 9 389 7 161 8 027
Övrig omsättning - - - - - - - - 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 438 247 523 291 167 214 161 234 517 262
Resultat efter finansnetto 469 304 585 366 426 51 388 455 215 342
Årets resultat 361 233 452 345 318 -20 382 335 51 246
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 222 1 194 1 206 1 261 1 290 1 155 1 194 990 824 1 186
Omsättningstillgångar 4 964 4 619 4 711 3 673 4 145 4 245 3 863 3 644 3 337 3 154
Tillgångar 6 186 5 812 5 918 4 934 5 435 5 399 5 057 4 634 4 161 4 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 468 4 256 4 173 3 872 3 676 3 552 3 572 3 310 3 094 3 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 718 1 556 1 744 1 062 1 758 1 847 1 484 1 324 1 067 1 177
Skulder och eget kapital 6 186 5 812 5 918 4 934 5 435 5 399 5 057 4 634 4 161 4 340
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 594 516 574 626
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 974 1 937 2 068 1 988 1 712 849 597 270 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 735 645 651 567 533 498 411 378 399
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120
Omsättning 13 063 13 916 12 280 13 040 12 856 12 741 11 586 9 389 7 192 8 027
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 613 2 783 2 456 2 608 3 214 3 185 2 897 2 347 1 790 2 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 543 521 545 641 563 487 382 309 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 456 304 578 346 224 275 176 251 541 398
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,13% 13,32% -5,83% 1,43% 0,90% 9,97% 23,40% 31,11% -10,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,63% 5,21% 9,87% 7,44% 8,17% 4,54% 7,69% 9,84% 13,31% 7,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,61% 2,18% 4,76% 2,81% 3,45% 1,92% 3,36% 4,86% 7,74% 4,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,35% 30,53% 33,78% 31,14% 28,44% 26,76% 25,88% 26,79% 34,45% 31,34%
Rörelsekapital/omsättning 24,85% 22,01% 24,16% 20,02% 18,57% 18,82% 20,53% 24,71% 31,70% 24,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,23% 73,23% 70,51% 78,48% 67,64% 65,79% 70,63% 71,43% 74,36% 72,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,90% 260,86% 245,41% 305,46% 200,63% 178,40% 236,19% 233,23% 266,54% 240,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...