Visa allt om New Wave Group AB
Visa allt om New Wave Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 597 300 5 237 100 4 964 700 4 273 600 4 047 400 4 280 200 4 236 900 4 243 400 4 087 000 4 604 200
Övrig omsättning 51 200 51 200 47 500 27 700 34 400 36 800 39 400 33 100 69 500 57 600
Rörelseresultat (EBIT) 469 100 400 200 255 200 250 000 290 700 73 100 325 200 327 600 172 400 368 800
Resultat efter finansnetto 417 200 340 300 180 900 208 000 234 500 14 900 275 900 300 300 126 200 232 800
Årets resultat 354 000 276 700 145 300 176 900 187 100 5 800 199 100 221 500 87 800 144 600
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 964 500 2 047 700 1 922 800 1 837 800 1 652 700 1 660 800 1 773 300 1 643 500 1 759 400 1 881 600
Omsättningstillgångar 3 988 600 3 776 500 3 555 900 3 398 800 2 568 800 2 780 400 3 033 100 2 675 100 2 642 900 3 489 100
Tillgångar 5 953 100 5 824 200 5 478 700 5 236 600 4 221 500 4 441 200 4 806 400 4 318 600 4 402 300 5 370 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 006 600 2 794 600 2 491 600 2 405 100 2 078 900 1 934 300 2 068 600 1 908 300 1 773 600 1 802 700
Minoritetsintressen 22 600 22 600 22 000 0 23 900 23 700 24 200 24 700 33 500 31 100
Avsättningar (tkr) 0 21 100 170 700 26 000 156 000 0 9 900 172 300 195 600 0
Långfristiga skulder 1 905 900 2 028 700 1 805 200 2 110 000 1 375 400 1 819 700 2 036 700 1 492 400 1 796 200 2 919 500
Kortfristiga skulder 1 018 000 957 200 989 200 695 500 587 300 663 500 667 000 720 900 603 400 617 400
Skulder och eget kapital 5 953 100 5 824 200 5 478 700 5 236 600 4 221 500 4 441 200 4 806 400 4 318 600 4 402 300 5 370 700
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 53 900 52 500 - 45 700 45 700 44 300 37 500 40 200 42 900 49 900
Varav tantiem till styrelse & VD 5 300 4 700 - 1 300 1 400 1 200 4 500 2 900 3 100 6 600
Löner till övriga anställda 839 300 799 700 816 500 655 200 608 000 691 000 649 900 638 600 667 500 638 600
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 236 800 220 700 211 300 183 200 174 200 199 600 194 200 183 000 179 900 157 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 648 500 5 288 300 5 012 200 4 301 300 4 081 800 4 317 000 4 276 300 4 276 500 4 156 500 4 661 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 495 2 396 2 358 2 212 2 123 2 258 2 242 2 196 2 203 2 562
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 243 2 186 2 105 1 932 1 906 1 896 1 890 1 932 1 855 1 797
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 368 361 333 329 339 308 309 341 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 534 400 456 100 312 300 304 200 342 800 163 000 375 800 386 000 243 000 433 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,88% 5,49% 16,17% 5,59% -5,44% 1,02% -0,15% 3,83% -11,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,97% 6,92% 4,79% 4,87% 7,05% 1,76% 6,94% 7,70% 4,06% 7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,47% 7,70% 5,29% 5,96% 7,35% 1,82% 7,88% 7,84% 4,37% 8,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,08% 46,02% 45,09% 45,69% 46,21% 43,56% 47,74% 47,13% 46,53% 48,49%
Rörelsekapital/omsättning 53,07% 53,83% 51,70% 63,26% 48,96% 49,46% 55,85% 46,05% 49,90% 62,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,50% 47,98% 45,48% 45,93% 49,25% 43,55% 43,04% 44,19% 40,29% 33,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,06% 133,73% 112,02% 177,81% 190,65% 171,06% 158,80% 149,87% 168,73% 208,75%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 69 800 101 200 94 700 90 000 84 600 109 600 120 600 137 200 139 000 133 000
Övrig omsättning 22 400 22 100 27 900 14 900 10 400 17 600 19 600 19 200 17 700 16 800
Rörelseresultat (EBIT) -26 700 -16 800 -15 600 -2 600 200 -5 800 3 200 13 300 1 200 8 100
Resultat efter finansnetto 298 900 406 200 -39 600 216 200 214 400 -23 700 -203 100 139 900 209 000 274 600
Årets resultat 350 000 435 100 -30 700 214 600 240 900 -7 900 -209 800 117 000 198 500 298 500
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 496 100 2 581 700 2 477 200 2 353 300 2 165 800 2 139 200 2 243 800 2 051 900 2 163 700 3 133 800
Omsättningstillgångar 1 317 300 1 171 400 1 173 500 1 006 600 717 200 934 300 1 154 800 1 323 200 1 340 900 1 079 100
Tillgångar 3 813 500 3 753 100 3 650 700 3 359 900 2 883 000 3 073 500 3 398 600 3 375 100 3 504 600 4 212 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 843 800 1 583 400 1 214 600 1 311 600 1 163 300 988 700 1 062 900 1 339 000 1 205 700 1 045 600
Obeskattade reserver 25 400 6 800 0 8 900 7 300 33 400 49 300 53 000 33 600 33 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 506 500 1 664 300 1 623 800 1 702 900 1 267 700 1 547 000 1 763 500 1 430 200 1 686 900 2 536 000
Kortfristiga skulder 437 800 498 600 812 300 336 500 444 700 504 400 522 900 552 900 578 400 597 900
Skulder och eget kapital 3 813 500 3 753 100 3 650 700 3 359 900 2 883 000 3 073 500 3 398 600 3 375 100 3 504 600 4 212 900
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 000 1 800 1 800 1 700 1 700 1 700 1 700 170 2 300 2 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 15 800 12 500 15 100 15 100 13 100 14 000 14 200 14 100 13 100 15 500
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 - - 0 -
Sociala kostnader 9 100 7 400 8 300 7 800 6 800 7 500 7 200 6 800 7 000 7 200
Utdelning till aktieägare 0 89 564 66 344 66 344 66 344 66 344 66 344 66 344 16 586 66 344
Omsättning 92 200 123 300 122 600 104 900 95 000 127 200 140 200 156 400 156 700 149 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 26 30 37 32 31 37 34 41 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 994 3 892 3 157 2 432 2 644 3 535 3 259 4 035 3 390 3 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 837 904 887 700 706 781 654 697 617 636
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 500 -11 600 -9 800 1 300 2 700 -2 700 6 200 14 200 5 300 10 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,03% 6,86% 5,22% 6,38% -22,81% -9,12% -12,10% -1,29% 4,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,20% 12,53% 4,34% 8,27% 12,77% 10,12% 7,92% 8,84% 7,49% 10,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 611,75% 464,62% 167,16% 308,56% 435,34% 283,85% 223,13% 217,49% 188,85% 346,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 260,03% 664,82% 381,41% 744,56% 322,10% 392,24% 523,96% 561,44% 548,56% 361,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,87% 42,33% 33,27% 39,24% 40,55% 32,97% 32,34% 40,83% 35,11% 25,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,89% 234,94% 144,37% 298,96% 161,28% 185,23% 220,85% 239,32% 231,83% 180,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...