Visa allt om Knallens Parfym Aktiebolag
Visa allt om Knallens Parfym Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 878 1 925 2 076 2 271 2 356 2 576 2 836 2 839 3 128 3 160
Övrig omsättning - - - - - - 8 253 234 20
Rörelseresultat (EBIT) 245 -75 -46 -29 -15 -141 -30 78 29 0
Resultat efter finansnetto 226 -97 -71 -52 -35 -164 -45 71 15 -13
Årets resultat 198 -97 -71 -52 -35 -164 -45 64 12 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 10 16 22 28 0 0
Omsättningstillgångar 1 705 751 800 913 907 911 999 1 085 1 098 1 320
Tillgångar 1 705 751 800 916 917 927 1 021 1 113 1 098 1 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 92 189 259 311 347 511 581 637 624
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 231 184 346 234 189 191 144 44 71
Kortfristiga skulder 1 259 368 427 310 371 391 320 388 417 624
Skulder och eget kapital 1 705 751 800 916 917 927 1 021 1 113 1 098 1 320
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 273 264 276 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 297 322 297 388 510 233 365 388 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 107 105 96 142 196 212 250 259 206
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 120 0
Omsättning 1 878 1 925 2 076 2 271 2 356 2 576 2 844 3 092 3 362 3 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 878 963 1 038 1 136 1 178 859 945 946 1 043 1 580
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 324 214 227 232 283 248 251 298 326 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 245 -75 -42 -23 -9 -135 -24 80 29 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,44% -7,27% -8,59% -3,61% -8,54% -9,17% -0,11% -9,24% -1,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,37% -9,99% -5,75% -3,17% -1,64% -15,21% -2,94% 7,01% 2,64% 0,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,05% -3,90% -2,22% -1,28% -0,64% -5,47% -1,06% 2,75% 0,93% 0,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,75% 34,60% 35,84% 34,65% 36,59% 35,91% 38,15% 37,48% 35,58% 34,84%
Rörelsekapital/omsättning 23,75% 19,90% 17,97% 26,55% 22,75% 20,19% 23,94% 24,55% 21,77% 22,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,95% 12,25% 23,62% 28,28% 33,91% 37,43% 50,05% 52,20% 58,01% 47,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,43% 36,14% 18,03% 28,06% 28,30% 23,53% 27,19% 24,48% 40,77% 61,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...