Visa allt om Gräv- och Täckdikning i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Gräv- och Täckdikning i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 249 325 1 559 1 468 3 179 3 602 3 726 3 235 2 603 3 021
Övrig omsättning 3 305 - 1 309 - - 1 22 19 -
Rörelseresultat (EBIT) -185 -96 51 430 184 13 207 91 -61 193
Resultat efter finansnetto -184 -96 159 441 191 13 183 69 -97 155
Årets resultat 47 20 424 112 3 -7 209 185 19 112
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 796 961 1 050 1 094 1 545 1 270 1 483 1 808 1 937 1 954
Omsättningstillgångar 807 992 1 176 1 138 642 902 727 283 369 686
Tillgångar 1 602 1 953 2 226 2 232 2 187 2 172 2 210 2 091 2 306 2 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 733 1 285 1 422 1 097 1 085 1 182 1 289 1 080 985 966
Obeskattade reserver 15 260 360 714 417 229 209 309 492 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 262 401 516 267
Kortfristiga skulder 854 408 445 421 685 761 450 301 314 790
Skulder och eget kapital 1 602 1 953 2 226 2 232 2 187 2 172 2 210 2 091 2 306 2 640
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 124 310 - 0 0 0 397 252 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 692 6 082 796 664 270 260 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 17 97 197 48 239 305 305 193 210
Utdelning till aktieägare 160 600 156 100 100 100 100 0 90 0
Omsättning 252 630 1 559 2 777 3 179 3 602 3 727 3 257 2 622 3 021
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 325 1 559 734 1 590 1 801 1 863 1 618 1 302 1 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 142 411 453 436 566 493 488 394 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 66 201 734 481 307 589 460 317 606
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,38% -79,15% 6,20% -53,82% -11,74% -3,33% 15,18% 24,28% -13,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,49% -4,92% 7,14% 19,80% 8,87% 0,97% 9,41% 4,35% -2,47% 7,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -73,90% -29,54% 10,20% 30,11% 6,10% 0,58% 5,58% 2,81% -2,19% 6,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,63% 72,31% 99,81% 95,44% 75,87% 71,02% 71,93% 77,74% 79,83% 80,47%
Rörelsekapital/omsättning -18,88% 179,69% 46,89% 48,84% -1,35% 3,91% 7,43% -0,56% 2,11% -3,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,49% 76,18% 76,50% 74,10% 63,66% 62,19% 65,30% 62,54% 58,08% 53,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,50% 243,14% 261,57% 270,31% 87,59% 105,78% 147,78% 75,08% 83,44% 75,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...