Visa allt om Hedens Maskinuthyrning Aktiebolag
Visa allt om Hedens Maskinuthyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 309 2 787 2 639 3 540 3 857 2 811 2 153 1 834 1 673 1 838
Övrig omsättning 68 32 443 - 128 305 47 161 48 51
Rörelseresultat (EBIT) -72 -155 8 23 671 401 149 122 -150 -47
Resultat efter finansnetto -115 -224 -51 -83 591 341 117 81 -209 -87
Årets resultat 0 0 4 81 83 4 0 61 -2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 067 2 815 1 751 2 498 3 397 2 247 1 753 837 863 1 292
Omsättningstillgångar 737 647 838 1 138 1 706 628 750 394 705 841
Tillgångar 2 804 3 462 2 589 3 636 5 102 2 874 2 503 1 231 1 567 2 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 335 335 331 250 167 250 251 190 192
Obeskattade reserver 505 622 848 906 1 100 622 287 170 174 381
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 229 1 748 750 1 251 2 336 1 345 1 332 113 552 849
Kortfristiga skulder 735 757 656 1 149 1 416 741 633 698 651 711
Skulder och eget kapital 2 804 3 462 2 589 3 636 5 102 2 874 2 503 1 231 1 567 2 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 240 190 280 260 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 716 930 915 979 983 585 372 291 238 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 275 326 314 299 288 238 180 166 166 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0
Omsättning 2 377 2 819 3 082 3 540 3 985 3 116 2 200 1 995 1 721 1 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 929 880 1 180 1 286 937 718 917 837 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 333 421 412 438 433 355 261 370 332 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 564 659 624 954 1 305 902 472 453 87 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,15% 5,61% -25,45% -8,22% 37,21% 30,56% 17,39% 9,62% -8,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,57% -4,42% 0,46% 1,02% 13,23% 13,99% 5,95% 9,99% -9,51% -2,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,12% -5,49% 0,45% 1,05% 17,50% 14,30% 6,92% 6,71% -8,91% -2,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,09% -3,95% 6,90% -0,31% 7,52% -4,02% 5,43% -16,58% 3,23% 7,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,00% 23,69% 38,49% 27,47% 20,79% 21,76% 18,44% 30,33% 20,12% 21,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,27% 85,47% 127,74% 99,04% 120,48% 84,75% 118,48% 56,45% 108,29% 118,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...