Visa allt om Törnberg Konsult Aktiebolag
Visa allt om Törnberg Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 1 001 1 095 1 126 1 219 1 320 1 130 1 254 1 233 786
Övrig omsättning - 197 - - - 37 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -147 595 68 -16 34 133 58 165 94 128
Resultat efter finansnetto -155 599 76 -22 48 125 59 167 95 127
Årets resultat -155 572 55 4 23 64 27 88 47 65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 5 7 9 0 0
Omsättningstillgångar 461 1 331 770 778 770 799 856 693 588 427
Tillgångar 461 1 331 770 778 772 804 863 702 588 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -17 1 097 525 470 466 443 379 402 315 318
Obeskattade reserver 0 0 137 136 170 155 121 103 60 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 478 234 107 172 137 206 363 197 213 75
Skulder och eget kapital 461 1 331 770 778 772 804 863 702 588 427
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 360 390 365 330 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 204 412 492 456 84 79 60 55 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 56 129 155 151 184 192 180 165 150
Utdelning till aktieägare 0 960 0 0 0 0 0 50 0 50
Omsättning 3 1 198 1 095 1 126 1 219 1 357 1 130 1 254 1 233 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 501 548 563 610 660 565 627 617 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 62 138 275 330 316 324 338 312 308 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -147 595 68 -14 36 135 60 167 94 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,70% -8,58% -2,75% -7,63% -7,65% 16,81% -9,89% 1,70% 56,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,67% 45,15% 9,87% -1,41% 6,35% 17,04% 6,72% 23,79% 16,33% 29,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4 866,67% 60,04% 6,94% -0,98% 4,02% 10,38% 5,13% 13,32% 7,79% 16,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 90,91% 85,48% 83,57% 81,79% 74,70% 85,93% 81,34% 74,61% 97,46%
Rörelsekapital/omsättning -566,67% 109,59% 60,55% 53,82% 51,93% 44,92% 43,63% 39,55% 30,41% 44,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -3,69% 82,42% 82,06% 73,29% 76,59% 69,31% 54,25% 67,83% 60,92% 80,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,44% 568,80% 719,63% 452,33% 562,04% 387,86% 235,81% 351,78% 276,06% 569,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...