Visa allt om Solägget HVB Aktiebolag
Visa allt om Solägget HVB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 663 3 764 4 409 3 879 3 776 4 252 5 410 5 103 4 791 3 596
Övrig omsättning 77 27 48 24 15 20 26 19 21 24
Rörelseresultat (EBIT) -407 -1 006 -29 368 455 -132 599 185 214 -12
Resultat efter finansnetto -426 -1 018 -33 375 473 -189 596 436 115 -26
Årets resultat 407 7 17 -200 321 -151 461 406 60 34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 151 1 236 952 826 858 758 899 688 756 617
Omsättningstillgångar 1 165 1 455 982 2 098 1 875 819 962 935 522 516
Tillgångar 2 316 2 691 1 933 2 924 2 733 1 577 1 861 1 623 1 278 1 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 874 968 961 944 1 144 823 789 629 223 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 105 60 60 86 103 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 152 245 49 0 7 37 82 141 199 102
Kortfristiga skulder 1 291 1 479 924 1 980 1 477 657 930 768 753 765
Skulder och eget kapital 2 316 2 691 1 933 2 924 2 733 1 577 1 861 1 623 1 278 1 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 886 714 806 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 572 1 427 1 141 1 092 1 685 721 907 880 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 613 657 554 397 618 502 704 834 560
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 5 740 3 791 4 457 3 903 3 791 4 272 5 436 5 122 4 812 3 620
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 133 941 1 102 1 293 1 259 1 063 1 353 1 021 958 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 546 521 565 496 576 528 466 476 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -330 -978 -24 409 524 -35 738 369 422 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,45% -14,63% 13,66% 2,73% -11,19% -21,40% 6,02% 6,51% 33,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,53% -37,38% -1,50% 12,93% 17,45% -8,37% 32,72% 27,79% 16,82% -1,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,17% -26,73% -0,66% 9,74% 12,63% -3,10% 11,26% 8,84% 4,49% -0,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,22% -0,64% 1,32% 3,04% 10,54% 3,81% 0,59% 3,27% -4,82% -6,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,74% 35,97% 49,72% 32,28% 44,69% 54,99% 44,77% 42,66% 23,25% 20,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,24% 98,38% 106,28% 105,96% 126,95% 124,66% 103,44% 121,74% 69,32% 67,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...