Visa allt om Witalabostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 81 786 78 208 74 229 70 449 69 617 67 583 65 433 63 125 62 725 63 162
Övrig omsättning 2 619 2 196 2 331 2 988 2 273 1 906 1 833 1 354 8 009 698
Rörelseresultat (EBIT) 7 412 6 371 9 190 4 865 4 549 4 219 6 207 5 589 15 057 9 232
Resultat efter finansnetto 3 364 2 593 5 860 2 408 2 377 2 226 2 788 1 384 9 612 3 098
Årets resultat 1 944 10 788 3 903 -2 110 -2 679 -927 2 892 -1 915 7 929 2 386
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 481 225 431 537 380 832 331 371 314 666 276 634 242 485 216 899 223 679 235 336
Omsättningstillgångar 4 004 13 761 17 187 17 232 23 675 28 491 23 331 22 133 23 021 17 679
Tillgångar 485 229 445 298 398 019 348 603 338 341 305 125 265 816 239 032 246 700 253 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 047 64 003 53 215 49 312 47 795 46 244 44 771 41 880 41 852 33 923
Obeskattade reserver 1 830 1 687 1 354 1 298 1 034 718 403 278 110 321
Avsättningar (tkr) 6 697 5 419 1 448 0 0 629 881 819 821 0
Långfristiga skulder 307 626 248 476 262 376 266 976 258 666 227 066 201 151 179 001 187 932 199 501
Kortfristiga skulder 113 029 125 713 79 626 31 017 30 846 30 468 18 610 17 054 15 985 19 270
Skulder och eget kapital 485 229 445 298 398 019 348 603 338 341 305 125 265 816 239 032 246 700 253 015
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 029 1 000 - 0 - 917 914 885 881 847
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 9 605 8 866 - 0 - 7 243 6 069 6 116 4 925 5 079
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 321 2 598 - 0 - 3 263 2 730 2 771 2 307 2 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 84 405 80 404 76 560 73 437 71 890 69 489 67 266 64 479 70 734 63 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 24 23 14 22 21 18 13 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 271 3 259 3 227 5 032 3 164 3 218 3 635 4 856 3 690 3 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 857 18 998 20 086 17 501 17 658 14 087 14 762 15 147 23 575 17 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,57% 5,36% 5,37% 1,20% 3,01% 3,29% 3,66% 0,64% -0,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,57% 1,52% 2,38% 1,44% 1,41% 1,45% 2,39% 2,44% 6,24% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,32% 8,66% 12,74% 7,15% 6,83% 6,56% 9,70% 9,25% 24,56% 15,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -133,31% -143,15% -84,12% -19,57% -10,30% -2,93% 7,22% 8,05% 11,22% -2,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,84% 14,67% 13,64% 14,44% 14,36% 15,34% 16,96% 17,61% 17,00% 13,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,85% 10,38% 20,84% 54,14% 75,31% 92,29% 123,43% 126,26% 140,30% 88,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!