Visa allt om Industriservice i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 38 046 21 672 31 699 51 664 44 166 30 940 21 124 17 182 15 613 16 610
Övrig omsättning 1 342 4 298 5 423 7 651 7 881 3 695 392 85 154 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 980 -786 825 7 401 7 794 4 001 1 652 1 061 201 1 005
Resultat efter finansnetto 1 709 -1 102 557 7 198 7 483 3 943 1 595 1 029 192 1 019
Årets resultat 1 302 -121 402 3 544 4 235 2 290 820 659 107 562
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 706 20 898 20 066 20 360 18 329 8 595 7 666 6 486 5 205 5 555
Omsättningstillgångar 12 188 7 239 9 829 14 574 15 135 9 747 5 791 4 322 3 208 3 662
Tillgångar 30 894 28 137 29 895 34 934 33 464 18 342 13 457 10 809 8 413 9 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 897 4 845 4 965 7 563 7 219 5 484 4 394 3 974 3 615 4 008
Obeskattade reserver 7 017 6 979 7 960 7 970 5 471 3 475 2 496 1 977 1 809 1 768
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 808 10 552 8 333 8 740 9 146 1 460 1 632 1 804 427 660
Kortfristiga skulder 9 173 5 761 8 638 10 661 11 628 7 923 4 935 3 053 2 561 2 782
Skulder och eget kapital 30 894 28 137 29 895 34 934 33 464 18 342 13 457 10 809 8 413 9 218
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 10 186 8 813 8 045 8 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - 3 841 3 137 2 959 3 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 1 000 500 600 400 300 500
Omsättning 39 388 25 970 37 122 59 315 52 047 34 635 21 516 17 267 15 767 16 613
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 45 60 61 52 29 23 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 359 774 704 861 724 595 728 747 710 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 598 495 524 461 425 503 537 521 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 520 1 444 2 800 9 044 9 284 5 194 2 604 1 956 1 020 1 716
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,55% -31,63% -38,64% 16,98% 42,75% 46,47% 22,94% 10,05% -6,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,41% -2,79% 2,79% 21,38% 23,29% 21,82% 12,33% 9,91% 2,54% 11,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,20% -3,62% 2,63% 14,46% 17,65% 12,93% 7,85% 6,23% 1,37% 6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,81% 96,04% 92,40% 94,84% 96,20% 96,25% 95,11% 95,98% 92,95% 93,59%
Rörelsekapital/omsättning 7,92% 6,82% 3,76% 7,57% 7,94% 5,90% 4,05% 7,39% 4,14% 5,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,57% 36,57% 37,38% 39,44% 34,32% 44,68% 47,12% 51,03% 59,74% 57,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,87% 125,66% 113,79% 136,70% 130,16% 123,02% 117,35% 141,57% 125,26% 131,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!