Visa allt om Boden Sjukgymnastik & Idrottsrehab Aktiebolag
Visa allt om Boden Sjukgymnastik & Idrottsrehab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 130 10 261 11 999 14 535 18 275 18 248 10 596 10 191 9 082 8 216
Övrig omsättning 624 560 236 157 294 484 720 794 721 695
Rörelseresultat (EBIT) -5 583 -1 382 524 415 1 043 754 502 155 167
Resultat efter finansnetto -50 572 -1 401 -638 392 1 031 575 505 180 179
Årets resultat -180 337 -1 207 -903 0 -199 258 261 217 211
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 236 200 206 316 398 484 774 428 481
Omsättningstillgångar 2 057 2 541 2 146 2 147 4 037 3 513 3 626 2 072 2 412 2 063
Tillgångar 2 277 2 777 2 346 2 354 4 353 3 911 4 109 2 846 2 840 2 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -396 -216 -552 -781 122 668 867 1 409 1 148 931
Obeskattade reserver 0 0 0 194 0 25 872 725 595 739
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 768 545 0 0 0 320 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 905 2 448 2 898 2 941 4 231 2 896 2 370 711 1 096 874
Skulder och eget kapital 2 277 2 777 2 346 2 354 4 353 3 911 4 109 2 846 2 840 2 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 186 124 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 589 3 301 3 494 4 953 5 146 2 821 2 388 2 254 2 208
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 989 1 256 1 380 1 873 2 009 873 842 774 804
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 546 0 800 0 0
Omsättning 10 754 10 821 12 235 14 692 18 569 18 732 11 316 10 985 9 803 8 911
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 12 13 17 19 11 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 447 1 283 1 000 1 118 1 075 960 963 1 019 908 822
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 455 381 382 433 386 366 351 318 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 664 -1 263 654 541 1 184 886 586 270 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,28% -14,48% -17,45% -20,47% 0,15% 72,22% 3,97% 12,21% 10,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,13% 21,03% -58,82% 22,30% 9,56% 26,69% 14,02% 17,74% 6,41% 7,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,03% 5,69% -11,50% 3,61% 2,28% 5,72% 5,44% 4,96% 2,00% 2,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,17% 96,13% 95,46% 95,13% 93,77% 94,25% 92,08% 91,71% 90,74% 84,98%
Rörelsekapital/omsättning 1,50% 0,91% -6,27% -5,46% -1,06% 3,38% 11,85% 13,35% 14,49% 14,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -17,39% -7,78% -23,53% -26,75% 2,80% 17,55% 36,74% 68,28% 55,51% 57,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,17% 93,63% 65,84% 65,11% 90,97% 109,84% 141,35% 275,67% 209,85% 223,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...