Visa allt om Nya Munken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 65 139 59 147 56 427 52 974 50 324 48 488 69 018 44 300 42 857 42 813
Övrig omsättning 1 501 719 563 511 517 534 830 564 533 599
Rörelseresultat (EBIT) 4 175 1 009 580 -593 -1 090 -1 465 835 1 320 -658 129
Resultat efter finansnetto 4 169 1 004 574 -599 -1 081 -1 412 1 004 1 430 -628 10
Årets resultat 4 169 1 004 574 -599 -1 081 -1 412 1 004 1 430 -550 159
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 198 12 326 10 680 10 107 10 417 10 577 8 423 9 353 10 126 11 111
Omsättningstillgångar 12 814 7 550 8 828 6 594 6 793 8 559 12 195 9 607 8 476 8 749
Tillgångar 25 012 19 876 19 508 16 700 17 210 19 135 20 618 18 960 18 602 19 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 251 13 082 12 078 11 504 12 103 13 183 14 595 13 591 12 161 12 711
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Kortfristiga skulder 7 762 6 795 7 430 5 196 5 108 5 952 6 023 5 370 6 441 6 071
Skulder och eget kapital 25 012 19 876 19 508 16 700 17 210 19 135 20 618 18 960 18 602 19 860
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 28 359 28 125 37 512 23 315 23 045 21 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 11 908 11 519 14 947 9 837 9 655 9 354
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 640 59 866 56 990 53 485 50 841 49 022 69 848 44 864 43 390 43 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 71 68 68 68 68 68 62 59 58 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 917 870 830 779 740 713 1 113 751 739 751
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 677 653 643 603 593 858 570 574 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 824 2 542 1 362 207 -322 -813 2 120 2 384 500 1 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,13% 4,82% 6,52% 5,27% 3,79% -29,75% - 3,37% 0,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,69% 5,08% 2,97% -3,55% -6,28% -7,38% 4,87% 7,73% -2,87% 0,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,41% 1,71% 1,03% -1,12% -2,15% -2,91% 1,46% 3,31% -1,25% 0,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,76% 1,28% 2,48% 2,64% 3,35% 5,38% 8,94% 9,56% 4,75% 6,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,97% 65,82% 61,91% 68,89% 70,33% 68,89% 70,79% 71,68% 65,37% 64,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,09% 111,11% 118,82% 126,91% 132,99% 143,80% 202,47% 178,90% 131,59% 144,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...