Visa allt om Trisec Aktiebolag
Visa allt om Trisec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 531 9 699 6 915 4 279 3 381 2 698 2 840 2 240 64 35
Övrig omsättning 155 146 195 100 63 6 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 852 837 1 104 330 331 180 232 531 10 1
Resultat efter finansnetto 982 836 1 103 336 338 179 234 531 10 1
Årets resultat 730 593 637 175 188 130 167 281 10 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 325 1 573 818 538 454 90 127 95 0 0
Omsättningstillgångar 2 600 2 612 2 063 1 068 734 1 147 1 261 873 183 171
Tillgångar 3 925 4 185 2 881 1 606 1 188 1 237 1 388 968 183 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 870 840 948 511 479 418 416 369 88 78
Obeskattade reserver 567 657 586 305 218 138 141 141 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 488 2 688 1 347 790 490 680 832 459 95 93
Skulder och eget kapital 3 925 4 185 2 881 1 606 1 188 1 237 1 388 968 183 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 414 402 407 325 323 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 134 2 488 1 404 651 301 341 351 58 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 159 835 567 502 334 386 346 160 0 0
Utdelning till aktieägare 700 0 700 200 143 127 127 120 0 0
Omsättning 13 686 9 845 7 110 4 379 3 444 2 704 2 843 2 240 64 35
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 7 6 5 2 2 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 230 1 386 1 153 856 1 691 1 349 1 420 2 240 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 477 330 321 522 590 523 550 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 852 837 1 127 354 335 217 269 555 10 1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,51% 40,26% 61,60% 26,56% 25,32% -5,00% 26,79% 3 400,00% 82,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,07% 20,05% 38,39% 20,92% 28,54% 14,71% 16,79% 54,96% 5,46% 0,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,27% 8,65% 15,99% 7,85% 10,03% 6,75% 8,20% 23,75% 15,62% 2,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,12% 53,85% 54,16% 56,72% 49,25% 61,08% 56,83% 56,16% 45,31% 40,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,83% -0,78% 10,35% 6,50% 7,22% 17,31% 15,11% 18,48% 137,50% 222,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,43% 32,32% 48,77% 45,81% 53,84% 42,01% 37,46% 48,61% 48,09% 45,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,50% 97,17% 153,16% 135,19% 149,80% 168,68% 151,56% 190,20% 185,26% 169,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...