Visa allt om Anders Nilssons Åkeri i Boden AB
Visa allt om Anders Nilssons Åkeri i Boden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 375 4 590 4 980 4 103 3 895 3 777 3 625 5 157 4 395 5 238
Övrig omsättning 8 - 200 - 10 57 100 - - 13
Rörelseresultat (EBIT) 143 267 634 321 -137 -95 160 321 -157 707
Resultat efter finansnetto 113 239 585 261 -234 -163 116 260 -257 571
Årets resultat 405 64 68 8 10 0 97 220 2 58
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 156 2 211 2 661 2 704 3 040 3 602 2 013 1 880 2 290 2 687
Omsättningstillgångar 2 696 1 979 1 638 941 884 1 181 1 408 2 200 1 514 2 117
Tillgångar 4 852 4 190 4 299 3 645 3 924 4 783 3 422 4 081 3 805 4 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 903 499 434 366 358 348 348 350 131 179
Obeskattade reserver 1 570 1 977 1 819 1 322 1 072 1 312 1 479 1 496 1 540 1 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 681 448 901 1 031 1 222 1 881 540 552 1 013 1 481
Kortfristiga skulder 1 698 1 267 1 144 926 1 272 1 242 1 055 1 682 1 121 1 344
Skulder och eget kapital 4 852 4 190 4 299 3 645 3 924 4 783 3 422 4 081 3 805 4 804
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 642 874 863 286 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 260 260 - -
Löner till övriga anställda - 875 967 800 890 319 317 293 620 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 351 338 315 281 308 183 161 305 296
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 100 0 50
Omsättning 5 383 4 590 5 180 4 103 3 905 3 834 3 725 5 157 4 395 5 251
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 792 1 530 1 660 1 368 1 298 1 259 1 208 1 719 1 465 1 746
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 492 429 449 388 407 434 310 523 427 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 890 717 1 077 728 430 283 618 731 337 1 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,10% -7,83% 21,37% 5,34% 3,12% 4,19% -29,71% 17,34% -16,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,95% 6,37% 14,75% 8,81% -3,47% -1,90% 4,70% 7,89% -3,47% 14,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,66% 5,82% 12,73% 7,82% -3,49% -2,41% 4,44% 6,24% -3,00% 13,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,21% 49,62%
Rörelsekapital/omsättning 18,57% 15,51% 9,92% 0,37% -9,96% -1,62% 9,74% 10,04% 8,94% 14,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,85% 48,71% 43,10% 38,33% 29,26% 27,49% 42,02% 35,59% 32,58% 30,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,78% 156,20% 143,18% 101,62% 69,50% 95,09% 133,46% 130,80% 135,06% 157,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...