Visa allt om FÖRSÄKRINGSBYRÅN DAMBERG & PARTNERS Aktiebolag
Visa allt om FÖRSÄKRINGSBYRÅN DAMBERG & PARTNERS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 760 3 201 3 375 3 701 3 503 3 608 3 903 3 635 3 605 3 240
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -180 -18 9 42 307 338 523 661 501 384
Resultat efter finansnetto -178 -9 26 65 342 351 533 693 526 396
Årets resultat 0 1 87 93 205 211 329 503 275 248
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 14 14 16 29 49 70
Omsättningstillgångar 685 1 393 1 983 2 190 2 273 2 235 2 354 2 067 1 708 1 358
Tillgångar 685 1 393 1 983 2 190 2 287 2 249 2 370 2 096 1 757 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 448 947 1 060 1 167 1 162 1 151 1 023 690 565
Obeskattade reserver 247 429 444 535 605 544 483 400 409 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 190 515 592 595 515 543 736 673 658 591
Skulder och eget kapital 685 1 393 1 983 2 190 2 287 2 249 2 370 2 096 1 757 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 447 445 429 410 417 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 198 2 140 2 169 2 297 1 567 1 614 1 640 1 449 1 485 1 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 354 623 634 672 600 587 575 511 551 510
Utdelning till aktieägare 0 200 500 200 200 200 200 200 170 150
Omsättning 1 760 3 201 3 375 3 701 3 503 3 608 3 903 3 635 3 605 3 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 587 457 563 617 584 601 651 606 601 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 411 490 516 455 461 467 406 428 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -180 -18 9 42 307 340 536 681 521 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,02% -5,16% -8,81% 5,65% -2,91% -7,56% 7,37% 0,83% 11,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -25,99% -0,65% 1,31% 2,92% 14,95% 15,70% 22,49% 33,11% 29,94% 27,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,11% -0,28% 0,77% 1,73% 9,76% 9,78% 13,66% 19,09% 14,59% 12,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,12% 27,43% 41,21% 43,10% 50,19% 46,90% 41,46% 38,35% 29,13% 23,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,33% 56,18% 65,22% 66,41% 70,52% 69,49% 63,59% 62,55% 56,03% 53,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 360,53% 270,49% 334,97% 368,07% 441,36% 411,60% 319,84% 307,13% 259,57% 229,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...