Visa allt om Bredband2 i Skandinavien AB
Visa allt om Bredband2 i Skandinavien AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 526 871 451 217 363 870 299 056 258 410 227 387 200 734 181 828 175 364 123 299
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 493 34 062 20 450 18 063 14 574 11 386 6 326 6 010 -29 510 -1 957
Resultat efter finansnetto 43 795 34 051 19 870 16 926 13 523 10 082 4 410 4 353 -31 072 -2 240
Årets resultat 33 427 25 943 15 787 14 048 11 192 26 355 4 410 4 353 -26 072 -2 240
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 186 133 420 138 895 141 131 137 849 122 428 96 140 85 811 87 587 95 798
Omsättningstillgångar 197 931 149 248 91 063 67 650 64 557 48 025 29 087 26 385 51 483 54 728
Tillgångar 321 117 282 668 229 958 208 781 202 406 170 453 125 227 112 196 139 070 150 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 895 115 498 103 575 94 796 87 759 76 567 50 212 45 802 41 485 43 278
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622
Långfristiga skulder 4 526 3 813 5 132 11 492 15 875 11 297 8 968 1 408 6 475 26 514
Kortfristiga skulder 188 696 163 357 121 251 102 493 98 772 82 589 66 046 64 986 91 110 80 112
Skulder och eget kapital 321 117 282 668 229 958 208 781 202 406 170 453 125 227 112 196 139 070 150 526
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 8 380 6 752 6 085 5 596 2 703 5 057 5 205 4 580 5 250 1 507
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 468 30 372 28 589 25 951 25 386 21 726 16 768 13 728 12 473 11 835
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 279 16 706 13 845 12 207 10 524 8 995 8 182 7 145 4 926 5 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 526 871 451 217 363 870 299 056 258 410 227 387 200 734 181 828 175 364 123 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 108 93 85 83 75 67 55 50 50 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 878 4 852 4 281 3 603 3 445 3 394 3 650 3 637 3 507 3 162
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 618 588 531 524 507 554 507 479 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 873 54 256 38 174 32 091 25 020 19 032 11 055 8 854 -9 971 -339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,77% 24,01% 21,67% 15,73% 13,64% 13,28% 10,40% 3,69% 42,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,71% 12,22% 9,07% 8,82% 7,26% 6,82% 5,22% 5,41% -21,08% -0,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,36% 7,66% 5,73% 6,16% 5,68% 5,11% 3,26% 3,34% -16,71% -1,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,46% 25,43% 21,40%
Rörelsekapital/omsättning 1,75% -3,13% -8,30% -11,65% -13,24% -15,20% -18,41% -21,23% -22,60% -20,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,83% 40,86% 45,04% 45,40% 43,36% 44,92% 40,10% 40,82% 29,83% 28,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,89% 91,36% 75,10% 66,00% 65,36% 58,15% 44,04% 40,07% 55,18% 66,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 23 000 23 000 17 000 17 000 17 000 11 760 10 911 9 837 5 562 2 924
Övrig omsättning - - - - - - - - - 5 794
Rörelseresultat (EBIT) -1 378 -295 -3 867 -2 588 -2 725 -4 393 -4 263 -5 258 -8 820 5 534
Resultat efter finansnetto -390 -289 7 837 4 411 4 274 -4 413 -4 498 -5 375 -8 816 5 432
Årets resultat 35 792 24 742 6 112 4 978 4 867 12 412 -4 498 -5 375 -3 816 5 432
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 349 55 014 62 516 64 394 63 961 62 210 44 978 37 829 59 453 60 648
Omsättningstillgångar 43 030 15 655 4 001 3 761 3 713 4 250 1 387 12 102 7 305 4 060
Tillgångar 87 379 70 669 66 517 68 155 67 674 66 460 46 365 49 931 66 758 64 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 767 64 005 53 283 54 181 56 213 51 346 38 934 43 432 47 155 50 005
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 612 6 664 13 234 13 974 11 461 15 114 7 431 6 499 19 603 14 081
Skulder och eget kapital 87 379 70 669 66 517 68 155 67 674 66 460 46 365 49 931 66 758 64 708
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 536 3 390 2 965 2 862 2 703 2 432 2 208 1 834 1 837 1 507
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 682 2 648 1 904 1 497 1 584 1 203 1 268 881 570 643
Utdelning till aktieägare 35 050 21 030 14 020 7 010 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 000 23 000 17 000 17 000 17 000 11 760 10 911 9 837 5 562 8 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 000 23 000 17 000 17 000 17 000 11 760 10 911 9 837 5 562 2 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 230 5 983 4 856 4 249 4 196 3 388 3 361 2 649 2 516 2 182
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -441 820 -2 684 -1 615 -1 980 -3 966 -4 055 -3 169 -2 702 6 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 35,29% 0,00% 0,00% 44,56% 7,78% 10,92% 76,86% 90,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,45% -0,41% 11,79% 6,47% 6,32% -6,61% -9,19% -10,41% -13,12% 8,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,69% -1,26% 46,15% 25,95% 25,15% -37,36% -39,06% -52,84% -157,50% 192,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 149,64% 39,09% -54,31% -60,08% -45,58% -92,38% -55,39% 56,96% -221,11% -342,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,14% 90,57% 80,10% 79,50% 83,06% 77,26% 83,97% 86,98% 70,64% 77,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 499,65% 234,92% 30,23% 26,91% 32,40% 28,12% 18,67% 186,21% 37,26% 28,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...