Visa allt om H.F. Oral Care Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06
Nettoomsättning 165 040 226 447 207 870 185 801 161 173 153 656 141 544 127 413 191 382 118 757
Övrig omsättning 27 824 972 1 118 1 219 584 316 302 84 720 1 329
Rörelseresultat (EBIT) -29 805 9 229 11 210 14 311 8 941 10 732 8 634 1 784 8 277 4 681
Resultat efter finansnetto -29 822 9 119 11 166 14 116 8 862 10 648 8 523 1 504 8 081 4 664
Årets resultat -31 050 411 25 3 252 268 181 162 127 198 -51
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 073 41 716 28 205 24 990 9 789 5 667 5 651 7 744 8 203 4 830
Omsättningstillgångar 67 186 45 416 46 313 30 743 32 471 25 192 24 962 30 284 24 055 33 711
Tillgångar 106 259 87 133 74 518 55 733 42 259 30 859 30 613 38 028 32 258 38 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 106 22 591 21 062 18 605 15 354 15 086 14 905 14 742 14 615 14 417
Obeskattade reserver 14 829 13 602 8 694 4 794 1 045 0 0 455 1 707 484
Avsättningar (tkr) 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 861 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 293 49 782 44 763 32 334 25 861 15 773 15 709 22 830 15 936 23 640
Skulder och eget kapital 106 259 87 133 74 518 55 733 42 259 30 859 30 613 38 028 32 258 38 541
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
Löner till styrelse & VD 1 698 1 837 1 779 1 724 1 707 1 706 1 726 1 709 1 199 910
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 114 726 106 497 93 415 83 233 73 215 69 282 63 564 58 722 87 770 47 707
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 660 40 251 39 970 35 546 31 533 28 846 26 274 24 435 35 536 18 468
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 192 864 227 419 208 988 187 020 161 757 153 972 141 846 127 497 192 102 120 086
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 256 256 245 219 203 188 237 219 216 136
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 645 885 848 848 794 817 597 582 886 873
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 600 571 569 541 549 397 418 629 595
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 986 16 944 17 130 18 091 11 512 14 637 13 050 6 159 12 012 6 056
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,12% 8,94% 11,88% 15,28% 4,89% 8,56% 11,09% -33,42% 61,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,05% 10,63% 15,04% 25,68% 21,17% 34,81% 28,23% 4,69% 25,75% 12,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,06% 4,09% 5,39% 7,70% 5,55% 6,99% 6,10% 1,40% 4,34% 3,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,68% 95,23% 95,39% 96,59% 96,77% 96,86% 96,41% 97,12% 96,57% 93,57%
Rörelsekapital/omsättning -7,34% -1,93% 0,75% -0,86% 4,10% 6,13% 6,54% 5,85% 4,24% 8,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,34% 38,10% 37,36% 40,09% 38,26% 48,89% 48,69% 39,70% 49,21% 38,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,73% 91,23% 103,46% 95,08% 125,56% 159,72% 158,90% 132,65% 150,95% 142,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...