Visa allt om Jan Anderssons Måleri Aktiebolag
Visa allt om Jan Anderssons Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 202 3 075 2 106 1 292 1 479 1 443 1 227 1 146 1 532 1 225
Övrig omsättning 41 45 10 2 2 130 5 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 471 440 160 133 133 158 81 -58 139 100
Resultat efter finansnetto 471 440 135 110 100 127 76 -75 113 71
Årets resultat 270 271 91 88 31 101 21 0 68 43
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 514 487 672 552 540 414 334 274 425 544
Omsättningstillgångar 1 767 1 199 1 580 872 1 048 837 697 424 529 504
Tillgångar 2 281 1 685 2 253 1 424 1 588 1 251 1 031 698 953 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 847 576 485 397 366 271 250 250 182
Obeskattade reserver 448 326 230 206 184 129 109 75 164 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
Kortfristiga skulder 966 512 1 447 734 1 007 756 651 373 540 601
Skulder och eget kapital 2 281 1 685 2 253 1 424 1 588 1 251 1 031 698 953 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 231 210 199 230 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 251 584 460 300 283 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 152 271 220 170 164 152 145 144 150 140
Utdelning till aktieägare 250 250 0 0 0 0 6 0 0 0
Omsättning 2 243 3 120 2 116 1 294 1 481 1 573 1 232 1 159 1 532 1 225
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 202 3 075 2 106 1 292 1 479 1 443 1 227 1 146 1 532 1 225
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 866 690 350 454 406 389 382 415 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 629 663 348 296 285 324 243 93 328 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,39% 46,01% 63,00% -12,64% 2,49% 17,60% 7,07% -25,20% 25,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,65% 26,11% 7,15% 9,34% 8,38% 12,63% 9,51% -8,17% 14,69% 9,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,39% 14,31% 7,64% 10,29% 8,99% 10,95% 7,99% -4,97% 9,14% 8,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,18% 56,65% 63,77% 73,07% 69,71% 61,40% 76,85% 67,45% 68,21% 76,08%
Rörelsekapital/omsättning 36,38% 22,34% 6,32% 10,68% 2,77% 5,61% 3,75% 4,45% -0,72% -7,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,33% 65,36% 33,53% 44,72% 33,54% 36,86% 34,08% 43,55% 38,62% 28,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,29% 209,96% 95,23% 95,64% 85,20% 88,36% 70,20% 74,26% 80,19% 58,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...