Visa allt om Carlqvist Bil Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 546 695 484 404 471 747 443 107 438 001 347 773 300 687 292 879 255 090
Övrig omsättning 291 346 64 190 640 21 339 4 273 63
Rörelseresultat (EBIT) 53 343 47 005 46 098 48 314 69 937 59 275 22 908 19 981 19 460
Resultat efter finansnetto 51 405 45 344 44 462 47 429 69 303 57 141 21 592 20 655 21 412
Årets resultat 40 835 34 454 34 575 36 951 54 040 50 913 16 775 15 433 15 739
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 367 866 332 670 302 853 270 145 275 099 276 190 234 722 65 224 62 630
Omsättningstillgångar 210 930 205 197 193 451 192 719 162 881 122 753 120 556 143 103 130 710
Tillgångar 578 797 537 868 496 304 462 865 437 980 398 943 355 278 208 327 193 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 424 124 383 289 351 835 322 261 311 309 260 269 211 108 198 333 184 899
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 44 177 39 556 35 503 33 146 30 870 27 940 20 348 1 135 0
Långfristiga skulder 56 075 55 325 43 522 44 225 57 050 74 450 96 250 0 0
Kortfristiga skulder 54 420 59 697 65 444 63 233 38 751 36 284 27 573 8 859 8 441
Skulder och eget kapital 578 797 537 868 496 304 462 865 437 980 398 943 355 278 208 327 193 340
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 216 1 928 751 607 602 600 601 563 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 848 10 323 9 952 9 982 9 618 9 211 8 456 8 662 8 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 010 4 246 3 885 3 797 3 477 3 071 2 800 2 767 2 531
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 546 986 484 750 471 811 443 297 438 641 369 112 300 691 293 152 255 153
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 27 28 21 28 28 28 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 635 17 941 16 848 21 100 15 643 12 420 10 739 10 460 9 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 629 539 695 489 461 436 434 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 71 661 57 393 53 353 55 328 76 541 65 694 28 706 21 884 20 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,86% 2,68% 6,46% 1,17% 25,94% 15,66% 2,67% 14,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,24% 8,76% 9,32% 10,52% 16,13% 14,97% 6,72% 10,17% 11,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,79% 9,73% 9,81% 10,99% 16,13% 17,17% 7,94% 7,23% 8,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,36% 19,20% 18,27% 19,10% 23,60% 20,84% 18,13% 16,22% 15,29%
Rörelsekapital/omsättning 28,63% 30,04% 27,13% 29,22% 28,34% 24,86% 30,92% 45,84% 47,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,28% 71,26% 70,89% 69,62% 71,08% 65,24% 59,42% 95,20% 95,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,88% 174,40% 105,43% 116,39% 175,78% 122,26% 162,58% 714,88% 468,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 507 088 450 943 441 690 415 053 410 216 320 202 282 498 286 233 255 080 248 479
Övrig omsättning 290 346 64 190 640 159 4 273 63 102
Rörelseresultat (EBIT) 41 575 34 365 32 563 34 013 53 292 23 483 15 971 16 374 19 921 17 207
Resultat efter finansnetto 41 972 34 584 32 353 34 496 54 108 23 431 17 361 18 727 22 168 18 361
Årets resultat 21 430 19 711 19 001 20 318 32 549 25 502 17 163 11 388 15 745 13 530
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 517 173 853 155 859 140 188 140 624 136 544 120 904 65 454 62 886 14 700
Omsättningstillgångar 177 863 187 537 178 384 175 488 146 348 110 669 112 677 139 677 129 458 164 478
Tillgångar 396 380 361 390 334 243 315 675 286 971 247 213 233 582 205 131 192 344 179 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 967 285 537 268 826 254 825 260 507 230 958 207 456 194 293 184 905 171 160
Obeskattade reserver 49 629 39 750 31 223 23 291 14 890 520 290 5 160 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 18 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 785 36 103 34 193 37 559 11 574 15 736 7 336 5 678 7 439 8 017
Skulder och eget kapital 396 380 361 390 334 243 315 675 286 971 247 213 233 582 205 131 192 344 179 178
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 216 1 928 751 607 602 600 601 563 549 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 848 10 323 9 952 9 982 9 618 9 211 8 456 8 662 8 174 6 898
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 010 4 246 3 885 3 797 3 477 3 071 2 800 2 767 2 531 2 469
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 5 000 3 000 3 000 2 000 1 000 2 000 2 000
Omsättning 507 378 451 289 441 754 415 243 410 856 320 361 282 502 286 506 255 143 248 581
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 27 28 21 28 28 28 28 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 358 16 702 15 775 19 764 14 651 11 436 10 089 10 223 9 447 10 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 629 539 695 489 461 436 434 419 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 390 36 466 34 536 36 025 55 073 25 152 17 555 17 307 20 814 18 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,45% 2,09% 6,42% 1,18% 28,11% 13,35% -1,30% 12,21% 2,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,90% 9,90% 10,04% 11,10% 18,99% 9,87% 7,71% 9,23% 11,57% 10,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,52% 7,93% 7,59% 8,44% 13,29% 7,62% 6,38% 6,61% 8,72% 7,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,14% 13,21% 12,71% 13,63% 18,42% 14,02% 12,86% 14,28% 15,29% 13,90%
Rörelsekapital/omsättning 27,23% 33,58% 32,65% 33,23% 32,85% 29,65% 37,29% 46,81% 47,84% 62,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,21% 87,59% 87,71% 86,48% 94,83% 93,59% 88,91% 96,57% 96,13% 95,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,88% 239,45% 157,73% 150,08% 445,70% 205,12% 503,65% 1 055,04% 514,54% 1 105,41%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...