Visa allt om FMT Holding AB
Visa allt om FMT Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 119 824 333 195 195 526 186 946 201 489 134 784 155 799 115 462 76 965 57 428
Övrig omsättning 5 308 9 076 10 524 6 370 2 470 15 917 4 139 - 5 110 2 478
Rörelseresultat (EBIT) -9 823 -15 041 -103 609 21 344 15 830 3 460 8 214 10 868 3 873 -2 216
Resultat efter finansnetto -13 683 -19 271 -104 474 20 851 15 166 2 735 7 573 10 360 4 703 -1 312
Årets resultat -10 609 -15 010 -83 848 16 141 11 869 1 941 5 523 7 577 3 481 -1 003
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 619 70 275 41 456 28 112 27 598 29 809 23 048 24 485 15 257 17 154
Omsättningstillgångar 117 092 141 849 242 981 166 590 125 131 97 784 94 523 135 973 105 992 59 734
Tillgångar 187 711 212 124 284 437 194 702 152 729 127 593 117 571 160 458 121 249 76 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 599 19 208 13 548 83 323 67 182 55 313 53 372 57 849 50 272 46 790
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 25 555 26 084 78 808 9 316 7 902 6 413 6 566 5 385 3 199 1 957
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 153 557 166 832 192 081 102 063 77 645 65 867 57 633 97 224 67 778 28 141
Skulder och eget kapital 187 711 212 124 284 437 194 702 152 729 127 593 117 571 160 458 121 249 76 888
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 610 2 210 2 327 2 363 2 031 665 661 663 629 840
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 240 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 23 746 28 937 23 300 21 021 19 736 15 538 16 072 15 542 14 047 11 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 251 13 170 11 936 9 505 8 779 6 431 6 818 6 435 5 549 4 794
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 125 132 342 271 206 050 193 316 203 959 150 701 159 938 115 462 82 075 59 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 61 55 47 46 42 42 41 41 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 445 5 462 3 555 3 978 4 380 3 209 3 710 2 816 1 877 1 740
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 763 739 762 716 684 558 568 571 504 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 658 -12 900 -100 944 24 363 18 460 6 084 10 427 13 860 5 892 -137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,04% 70,41% 4,59% -7,22% 49,49% -13,49% 34,94% 50,02% 34,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,23% -7,08% -36,41% 11,16% 10,43% 2,79% 7,07% 6,81% 3,89% -1,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,19% -4,51% -52,97% 11,62% 7,91% 2,64% 5,34% 9,46% 6,13% -2,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,44% 51,73% -49,46% 50,24% 43,70% 100,00% 54,82% 36,31% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,43% -7,50% 26,03% 34,52% 23,57% 23,68% 23,68% 33,56% 49,65% 55,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,58% 9,06% 4,76% 42,80% 43,99% 43,35% 45,40% 36,05% 41,46% 60,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,66% 72,84% 69,33% 145,11% 131,06% 109,21% 98,86% 79,79% 112,01% 145,33%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -173 -129 -70 0 0 0 0 0 0 -1
Resultat efter finansnetto -207 -171 -183 -150 -150 -497 -550 9 630 -15 -1
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160
Omsättningstillgångar 1 754 985 1 807 1 624 1 747 1 597 11 933 17 490 7 120 7 120
Tillgångar 6 914 6 145 6 967 6 784 6 907 6 757 17 093 22 650 12 280 12 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 3 016 13 016 3 016 3 016
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 898 3 129 3 951 3 768 3 891 3 741 14 077 9 634 9 264 9 264
Skulder och eget kapital 6 914 6 145 6 967 6 784 6 907 6 757 17 093 22 650 12 280 12 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 75 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -173 -129 -70 0 0 0 0 0 0 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,62% 49,08% 43,29% 44,46% 43,67% 44,64% 17,64% 57,47% 24,56% 24,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,00% 31,48% 45,74% 43,10% 44,90% 42,69% 84,77% 181,54% 76,86% 76,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...