Visa allt om Ellapark Elkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 701 2 755 3 296 4 308 3 442 3 349 3 133 3 331 2 939 3 860
Övrig omsättning 36 41 139 0 0 146 0 36 0 39
Rörelseresultat (EBIT) 331 136 773 873 917 771 440 114 237 569
Resultat efter finansnetto 331 136 773 872 968 776 462 123 257 592
Årets resultat 233 59 587 534 744 614 520 153 134 355
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 168 0 48 262 136 243 137
Omsättningstillgångar 2 246 1 695 2 287 2 182 2 506 2 360 1 829 2 176 2 047 2 355
Tillgångar 2 246 1 695 2 287 2 350 2 506 2 408 2 091 2 312 2 290 2 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 977 743 1 185 1 098 1 333 1 377 1 063 843 990 1 056
Obeskattade reserver 499 440 395 378 232 127 141 346 425 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 48 148 148 148 148
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 770 512 707 874 940 857 738 975 727 936
Skulder och eget kapital 2 246 1 695 2 287 2 350 2 506 2 408 2 091 2 312 2 290 2 493
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 934 911 858 856 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 482 438 417 433 436
Utdelning till aktieägare 230 0 500 500 770 188 300 300 300 200
Omsättning 2 737 2 796 3 435 4 308 3 442 3 495 3 133 3 367 2 939 3 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 351 1 378 1 648 2 154 1 721 1 675 1 567 1 666 1 470 1 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 844 821 808 805 749 706 663 630 635 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 331 136 773 915 917 771 468 114 269 574
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,96% -16,41% -23,49% 25,16% 2,78% 6,89% -5,94% 13,34% -23,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,74% 8,02% 33,80% 37,15% 38,67% 32,23% 22,09% 5,36% 11,22% 23,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,25% 4,94% 23,45% 20,26% 28,15% 23,17% 14,75% 3,72% 8,74% 15,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,85% 89,58% 92,99% 78,83% 90,06% 80,98% 77,34% 89,22% 89,55% 89,72%
Rörelsekapital/omsättning 54,65% 42,94% 47,94% 30,36% 45,50% 44,88% 34,82% 36,06% 44,91% 36,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,83% 64,08% 65,29% 59,27% 60,41% 61,30% 56,10% 48,13% 56,91% 52,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,69% 331,05% 323,48% 249,66% 266,60% 275,38% 247,83% 223,18% 281,57% 251,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!