Visa allt om Elarbeten i Ödåkra Aktiebolag
Visa allt om Elarbeten i Ödåkra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 630 3 117 3 233 3 096 3 375 3 146 3 532 3 631 4 638 3 564
Övrig omsättning 55 - - - - - 75 100 - -
Rörelseresultat (EBIT) 296 256 110 82 187 -88 101 423 121 67
Resultat efter finansnetto 296 256 108 79 185 -88 98 385 121 60
Årets resultat 133 198 80 148 92 3 67 250 67 70
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 26 37 25 42 88 134 237 129 175
Omsättningstillgångar 1 595 1 666 1 885 2 090 2 308 1 992 2 027 2 145 1 718 1 806
Tillgångar 1 827 1 692 1 922 2 115 2 350 2 080 2 161 2 381 1 848 1 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 967 1 334 1 136 1 056 908 816 813 746 496 429
Obeskattade reserver 120 0 0 0 116 65 165 165 122 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 301 606 609 519 427 447 359 555
Kortfristiga skulder 740 358 485 453 717 680 756 1 023 870 898
Skulder och eget kapital 1 827 1 692 1 922 2 115 2 350 2 080 2 161 2 381 1 848 1 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 390 378 369 358 353 338 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 794 799 519 519 466 459 451 448 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 404 375 421 419 389 379 380 375 342
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 685 3 117 3 233 3 096 3 375 3 146 3 607 3 731 4 638 3 564
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 315 1 039 1 078 774 844 787 883 908 1 160 891
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 410 409 342 337 315 315 303 296 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 361 267 121 130 233 -42 204 526 185 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,62% -3,59% 4,43% -8,27% 7,28% -10,93% -2,73% -21,71% 30,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,20% 15,13% 5,72% 3,88% 7,96% -4,23% 4,67% 17,77% 6,60% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,25% 8,21% 3,40% 2,65% 5,54% -2,80% 2,86% 11,65% 2,63% 1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,31% 60,80% 54,28% 63,95% 61,30% 55,28% 53,91% 58,66% 41,40% 46,58%
Rörelsekapital/omsättning 32,51% 41,96% 43,30% 52,87% 47,14% 41,70% 35,99% 30,90% 18,28% 25,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,05% 78,84% 59,11% 49,93% 42,28% 41,53% 43,25% 36,44% 31,59% 25,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,27% 450,28% 373,40% 421,85% 300,70% 273,24% 233,86% 182,99% 181,95% 184,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...