Visa allt om Sundlings Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 85 311 76 745 72 832 81 877 61 380 55 479 55 952 45 457 39 019 37 194
Övrig omsättning 664 616 436 799 171 446 153 355 462 1 111
Rörelseresultat (EBIT) 3 335 2 373 4 627 3 288 4 431 2 792 2 520 1 890 1 885 3 213
Resultat efter finansnetto 4 784 4 391 4 542 3 235 4 388 2 760 2 538 3 770 5 068 3 758
Årets resultat 3 105 2 838 2 658 2 406 2 507 1 899 1 369 3 266 4 609 2 300
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 393 10 142 7 036 6 553 5 542 1 991 2 518 1 911 2 065 1 414
Omsättningstillgångar 22 831 23 827 25 550 25 378 23 512 19 017 16 761 16 349 13 977 12 818
Tillgångar 35 224 33 969 32 586 31 931 29 054 21 008 19 279 18 261 16 042 14 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 092 13 987 12 649 12 991 13 586 12 278 11 579 11 410 9 644 6 035
Obeskattade reserver 8 041 6 918 5 632 4 541 4 434 3 319 3 065 2 459 2 511 2 607
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 057 3 917 1 415 1 564 2 132 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 034 9 147 12 891 12 835 8 903 5 410 4 635 4 392 3 887 5 590
Skulder och eget kapital 35 224 33 969 32 586 31 931 29 054 21 008 19 279 18 261 16 042 14 232
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 591 1 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 8 719 7 592 6 220 4 980 4 697 4 100 3 266 2 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 4 067 3 327 2 840 2 203 2 618 1 888 1 707 1 536
Utdelning till aktieägare 0 2 000 1 500 3 000 3 000 1 200 1 200 1 200 1 500 1 000
Omsättning 85 975 77 361 73 268 82 676 61 551 55 925 56 105 45 812 39 481 38 305
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 19 15 15 12 13 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 878 3 488 3 833 5 458 4 092 4 623 4 304 3 788 3 547 3 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 680 684 745 623 618 576 510 524 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 241 3 942 5 790 4 767 5 144 3 494 3 107 2 568 2 420 3 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,16% 5,37% -11,05% 33,39% 10,64% -0,85% 23,09% 16,50% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,75% 13,08% 14,21% 10,33% 15,31% 13,76% 13,25% 21,03% 31,75% 26,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,68% 5,79% 6,36% 4,03% 7,25% 5,21% 4,57% 8,45% 13,06% 10,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,24% 34,96% 34,97% 28,41% 33,34% 29,69% 29,50% 29,77% 31,71% 30,41%
Rörelsekapital/omsättning 17,34% 19,13% 17,38% 15,32% 23,80% 24,53% 21,67% 26,30% 25,86% 19,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,65% 57,06% 52,30% 51,78% 58,66% 70,77% 71,78% 72,41% 71,65% 55,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,36% 154,94% 111,09% 102,31% 147,07% 233,55% 206,97% 211,00% 225,01% 129,25%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...