Visa allt om Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag
Visa allt om Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 236 056 318 171 293 959 227 054 245 555 239 515 218 240 185 903 455 604 509 694
Övrig omsättning 294 15 - - 1 170 - 60 089 - 398 752
Rörelseresultat (EBIT) -58 719 -43 436 -10 330 -14 897 -24 270 -28 308 5 396 -48 076 -54 213 68 676
Resultat efter finansnetto -60 389 -45 105 -12 679 -17 224 -26 978 -31 338 3 418 -52 500 -62 723 64 523
Årets resultat -60 389 -36 289 -12 679 -25 271 -28 551 -31 338 4 802 -38 732 -17 432 39 678
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 250 139 243 105 755 96 415 83 130 86 501 87 158 94 701 82 940 71 014
Omsättningstillgångar 126 487 84 909 70 356 35 094 70 097 69 593 47 814 121 326 164 500 179 412
Tillgångar 147 737 224 152 176 113 131 509 153 227 156 094 134 972 216 027 247 440 250 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 435 18 823 19 352 12 031 11 102 11 153 15 191 -4 351 34 381 35 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 836
Avsättningar (tkr) 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 52 463 20 000 61 400 61 260 70 740 64 020 82 550 55 795 31 775
Kortfristiga skulder 129 302 146 866 136 761 58 078 80 865 74 201 55 761 137 828 157 264 144 602
Skulder och eget kapital 147 737 224 152 176 113 131 509 153 227 156 094 134 972 216 027 247 440 250 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 771 767 771 747 744 750 744 755 726 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 10 551 28 498 22 311 17 631 19 389 16 932 16 095 18 331 29 598 29 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 4 618 10 838 8 449 7 008 7 402 6 776 6 739 5 962 11 623 12 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 236 350 318 186 293 959 227 054 246 725 239 515 278 329 185 903 456 002 510 446
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 63 56 45 56 50 50 65 93 97
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 212 5 050 5 249 5 046 4 385 4 790 4 365 2 860 4 899 5 255
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 632 642 564 492 489 472 385 451 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 145 -31 942 -1 371 -8 927 -17 993 -23 102 10 466 -42 766 -45 145 76 280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,81% 8,24% 29,47% -7,53% 2,52% 9,75% 17,39% -59,20% -10,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -39,75% -19,38% -5,86% -11,33% -15,84% -18,13% 4,00% -22,07% -21,43% 28,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,88% -13,65% -3,51% -6,56% -9,88% -11,82% 2,47% -25,64% -11,64% 13,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,67% 19,15% 8,02% -2,41% -6,99% -8,16% -7,47% -19,50% -8,50% 17,10%
Rörelsekapital/omsättning -1,19% -19,47% -22,59% -10,12% -4,39% -1,92% -3,64% -8,88% 1,59% 6,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,48% 8,40% 10,99% 9,15% 7,25% 7,15% 11,25% -2,01% 13,89% 25,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,89% 6,37% 10,39% 10,23% 37,26% 38,46% 26,38% 74,17% 72,37% 70,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...