Visa allt om Pär Mårtensson Service AB
Visa allt om Pär Mårtensson Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 482 15 492 16 969 19 008 16 924 12 603 10 870 8 878 8 781 4 542
Övrig omsättning 236 100 161 - 43 14 - 17 - 37
Rörelseresultat (EBIT) -27 153 176 837 1 229 591 508 223 291 511
Resultat efter finansnetto -134 1 78 740 1 134 496 457 135 193 484
Årets resultat 77 22 58 525 539 317 353 103 143 239
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 842 1 508 1 664 1 413 787 520 298 306 384
Omsättningstillgångar 1 506 4 916 5 696 4 803 4 195 3 684 3 025 2 815 2 932 1 497
Tillgångar 1 506 6 758 7 203 6 467 5 607 4 471 3 546 3 113 3 238 1 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 2 054 2 032 1 974 1 649 1 110 893 540 437 294
Obeskattade reserver 0 573 617 617 561 172 119 149 157 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 271 1 845 1 465 1 108 1 274 1 182 182 296 410
Kortfristiga skulder 1 125 2 860 2 709 2 411 2 289 1 916 1 351 2 242 2 348 1 012
Skulder och eget kapital 1 506 6 758 7 203 6 467 5 607 4 471 3 546 3 113 3 238 1 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 385 385 348 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 713 2 755 2 273 2 112 1 887 1 179 1 186 854 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 093 1 175 972 902 716 579 576 454 220
Utdelning till aktieägare 0 1 750 0 0 200 0 100 0 0 0
Omsättning 11 718 15 592 17 130 19 008 16 967 12 617 10 870 8 895 8 781 4 579
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 6 6 6 5 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 435 1 937 2 121 3 168 2 821 2 101 2 174 1 776 1 756 1 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 496 504 553 513 444 438 427 361 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 368 539 477 1 134 1 464 695 617 336 383 576
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,88% -8,70% -10,73% 12,31% 34,29% 15,94% 22,44% 1,10% 93,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,59% 2,31% 2,46% 12,97% 21,94% 13,26% 14,35% 7,20% 9,02% 27,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,21% 1,01% 1,04% 4,41% 7,27% 4,71% 4,68% 2,52% 3,33% 11,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,12% 46,23% 43,05% 38,60% 42,58% 43,94% 43,55% 45,98% 42,16% 51,94%
Rörelsekapital/omsättning 3,32% 13,27% 17,60% 12,58% 11,26% 14,03% 15,40% 6,45% 6,65% 10,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,30% 37,01% 34,89% 37,97% 36,78% 27,66% 27,66% 20,87% 16,99% 21,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,87% 138,67% 144,30% 149,65% 117,52% 62,11% 86,68% 57,89% 36,24% 83,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...