Visa allt om X-et Project Aktiebolag
Visa allt om X-et Project Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 454 235 175 1 407 1 327 1 157 1 266 601 964 1 930
Övrig omsättning - - 34 - - - - - 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 216 -94 -66 138 114 -84 74 80 139 462
Resultat efter finansnetto 217 -91 -62 147 116 -81 56 118 136 453
Årets resultat 93 0 44 395 73 -276 51 134 67 329
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 110 100 100 102 115 155 213 264 221
Omsättningstillgångar 630 556 739 701 592 398 816 540 676 800
Tillgångar 804 666 839 801 694 513 970 753 939 1 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 496 596 651 356 283 559 508 574 607
Obeskattade reserver 147 90 90 90 2 10 100 102 119 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 12 52 90 122
Kortfristiga skulder 68 80 153 59 336 219 298 91 157 212
Skulder och eget kapital 804 666 839 801 694 513 970 753 939 1 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 36 8 16 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 51 116 148 131 15 31 36 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 7 11 20 19 9 12 17 16
Utdelning till aktieägare 200 0 100 100 100 0 0 0 0 100
Omsättning 1 454 235 209 1 407 1 327 1 157 1 266 601 995 1 930
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 454 - 175 1 407 - 1 157 1 266 601 964 1 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 50 - 62 130 - 157 70 54 71 77
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 -93 -66 140 127 -44 118 131 213 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 518,72% 34,29% -87,56% 6,03% 14,69% -8,61% 110,65% -37,66% -50,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,99% -13,66% -7,39% 18,35% 17,15% -15,20% 7,73% 17,00% 16,19% 45,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,92% -38,72% -35,43% 10,45% 8,97% -6,74% 5,92% 21,30% 15,77% 23,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,77% 35,74% 71,43% 43,07% 45,14% 31,37% 36,26% 78,70% 53,11% 52,85%
Rörelsekapital/omsättning 38,65% 202,55% 334,86% 45,63% 19,29% 15,47% 40,92% 74,71% 53,84% 30,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,52% 85,02% 79,40% 90,04% 51,51% 56,60% 65,23% 77,45% 70,25% 65,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 926,47% 695,00% 483,01% 1 188,14% 176,19% 181,74% 273,83% 593,41% 430,57% 377,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...