Visa allt om Hemmakväll AB
Visa allt om Hemmakväll AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 361 264 373 086 415 840 424 040 454 264 451 030 381 001 339 181 316 090 226 082
Övrig omsättning 1 003 4 686 11 844 4 590 4 651 6 163 6 281 7 040 5 679 6 463
Rörelseresultat (EBIT) 4 619 10 036 13 659 5 414 5 834 6 160 24 028 9 797 41 862 24 428
Resultat efter finansnetto 13 834 10 214 13 990 -14 306 7 810 7 285 25 906 10 084 43 582 26 923
Årets resultat 17 438 9 343 10 397 -15 594 6 142 6 344 14 159 6 936 35 703 16 179
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 984 31 581 33 253 36 266 69 949 62 869 51 803 41 540 36 935 19 857
Omsättningstillgångar 74 335 127 716 135 855 119 689 116 082 113 587 116 448 107 508 119 726 85 037
Tillgångar 100 319 159 298 169 108 155 955 186 031 176 456 168 251 149 048 156 661 104 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 503 108 065 105 722 95 326 112 920 106 778 112 936 106 251 105 532 68 712
Obeskattade reserver 4 855 10 875 10 875 10 875 10 875 10 563 11 928 4 857 4 857 8 420
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 355 45 152 0 0 0 0 0 0 197
Kortfristiga skulder 39 607 40 313 52 359 49 755 62 236 59 115 43 387 37 941 46 272 27 565
Skulder och eget kapital 100 319 159 298 169 108 155 955 186 031 176 456 168 251 149 048 156 661 104 894
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 1 829 2 808 2 544 2 524 1 964 2 211 2 409 1 648 1 492 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 270 - - -
Löner till övriga anställda 65 504 64 231 69 981 67 203 70 626 67 640 54 585 50 470 39 709 27 844
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 333 24 211 24 405 22 639 21 317 21 172 17 083 15 928 11 469 8 584
Utdelning till aktieägare 5 108 0 7 000 0 2 000 0 12 502 7 440 6 217 1 730
Omsättning 362 267 377 772 427 684 428 630 458 915 457 193 387 282 346 221 321 769 232 545
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 153 149 170 176 191 193 167 154 129 90
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 361 2 504 2 446 2 409 2 378 2 337 2 281 2 202 2 450 2 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 616 578 532 493 475 447 446 413 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 223 15 055 24 079 15 853 22 299 27 175 36 225 20 882 49 315 29 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,17% -10,28% -1,93% -6,65% 0,72% 18,38% 12,33% 7,31% 39,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,87% 6,44% 8,31% -9,09% 4,23% 4,16% 15,48% 8,23% 27,84% 26,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,85% 2,75% 3,38% -3,34% 1,73% 1,63% 6,84% 3,62% 13,80% 12,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,59% 44,79% 44,73% 42,93% 43,23% 42,81% 46,35% 42,25% 43,53% 39,82%
Rörelsekapital/omsättning 9,61% 23,43% 20,08% 16,49% 11,85% 12,08% 19,18% 20,51% 23,24% 25,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,10% 73,16% 67,53% 66,56% 65,26% 64,92% 72,35% 73,69% 69,65% 71,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,20% 238,26% 199,89% 181,24% 123,44% 118,37% 198,05% 198,89% 201,74% 253,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...