Visa allt om Cederlöfs Plattsättning Aktiebolag
Visa allt om Cederlöfs Plattsättning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 23 348 19 529 18 076 14 216 18 965 15 120 21 725 6 459 21 464 22 567
Övrig omsättning 130 25 225 - 177 84 -1 200 6 27 27
Rörelseresultat (EBIT) 2 251 807 1 104 -1 312 424 177 -251 48 1 610 1 096
Resultat efter finansnetto 2 216 733 970 -1 384 385 67 -353 31 1 597 1 215
Årets resultat 878 312 970 -1 264 183 54 -487 21 193 15
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 349 393 449 436 505 536 575 591 572 617
Omsättningstillgångar 4 258 3 820 3 157 2 319 2 605 5 078 3 709 5 427 7 096 7 729
Tillgångar 4 607 4 212 3 605 2 755 3 110 5 614 4 284 6 019 7 668 8 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 081 203 -110 -1 080 284 101 -346 141 1 084 891
Obeskattade reserver 385 0 0 0 120 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 620 0 0 0 0 2 086 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 141 2 389 3 715 3 835 2 706 5 513 2 543 5 878 6 583 7 455
Skulder och eget kapital 4 607 4 212 3 605 2 755 3 110 5 614 4 284 6 019 7 668 8 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 363 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 758 7 652 6 978 9 141 6 160 7 582 2 559 7 686 8 481
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 988 2 599 2 593 2 908 1 929 2 614 679 2 490 2 644
Utdelning till aktieägare 47 0 0 0 100 0 0 0 964 0
Omsättning 23 478 19 554 18 301 14 216 19 142 15 204 20 525 6 465 21 491 22 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 21 22 20 24 27 26 26 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 061 930 822 711 790 560 836 248 826 868
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 534 468 480 506 303 412 152 432 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 314 872 1 185 -1 243 494 230 -168 65 1 673 1 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,56% 8,04% 27,15% -25,04% 25,43% - 236,35% -69,91% -4,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,88% 19,18% 30,65% -47,62% 13,63% 3,17% -5,35% 0,83% 21,23% 13,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,65% 4,14% 6,11% -9,23% 2,24% 1,18% -1,05% 0,77% 7,58% 5,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,32% 69,64% 71,61% 69,89% 76,71% 100,00% 75,14% 75,12% 73,33% 70,30%
Rörelsekapital/omsättning 4,78% 7,33% -3,09% -10,66% -0,53% -2,88% 5,37% -6,98% 2,39% 1,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,98% 4,82% -3,05% -39,20% 11,98% 1,80% -8,08% 2,34% 14,14% 10,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,00% 155,71% 81,70% 55,70% 90,21% 88,65% 111,05% 81,10% 94,68% 93,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...