Visa allt om L Engström Konsult och Kalkyl AB
Visa allt om L Engström Konsult och Kalkyl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 55 149 115 90 98 101 17 50 493 648
Övrig omsättning 535 - - - - 63 80 78 837 287
Rörelseresultat (EBIT) 465 -41 -55 -20 -46 -47 -161 -135 610 155
Resultat efter finansnetto 469 -156 -19 64 43 -52 -103 -104 546 300
Årets resultat 365 -97 83 126 51 1 8 67 291 270
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 457 4 098 4 610 4 591 4 566 4 727 4 830 4 971 5 084
Omsättningstillgångar 788 1 356 233 220 195 189 78 203 290 94
Tillgångar 788 3 813 4 331 4 830 4 785 4 755 4 805 5 033 5 261 5 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 595 3 729 4 126 4 542 4 416 4 366 4 365 4 357 4 290 3 998
Obeskattade reserver 0 0 70 200 297 324 384 503 702 583
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 193 83 135 88 72 66 56 174 269 597
Skulder och eget kapital 788 3 813 4 331 4 830 4 785 4 755 4 805 5 033 5 261 5 178
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 - 0 94 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 - 0 27 29
Utdelning till aktieägare 400 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 590 149 115 90 98 164 97 128 1 330 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 493 648
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 121 125
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 486 5 -9 26 8 71 1 36 777 199
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,09% 29,57% 27,78% -8,16% -2,97% 494,12% -66,00% -89,86% -23,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,39% -0,97% -0,46% 1,33% 0,94% -0,80% -2,04% -2,07% 12,24% 6,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 850,91% -24,83% -17,39% 71,11% 45,92% -37,62% -576,47% -208,00% 130,63% 49,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,50% 48,30%
Rörelsekapital/omsättning 1 081,82% 854,36% 85,22% 146,67% 125,51% 121,78% 129,41% 58,00% 4,26% -77,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,51% 97,80% 96,53% 97,27% 97,13% 96,84% 96,73% 93,93% 91,38% 85,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 408,29% 1 633,73% 172,59% 250,00% 270,83% 286,36% 139,29% 116,67% 107,81% 15,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...