Visa allt om High Performance Systems Svenska Aktiebolag
Visa allt om High Performance Systems Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 22 510 27 349 29 850 30 781 42 604 47 794 52 741 49 751 49 800 48 797
Övrig omsättning - - 23 130 27 1 067 309 778 174 56
Rörelseresultat (EBIT) 27 437 1 387 -1 666 191 -1 091 698 341 348 1 503
Resultat efter finansnetto 23 397 1 363 -1 720 125 -1 148 672 316 384 1 432
Årets resultat 23 397 1 363 -1 720 125 -1 148 672 316 384 1 432
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 73 88 171 274 355 171
Omsättningstillgångar 9 299 10 099 10 383 11 062 8 636 9 284 11 561 13 699 16 663 12 904
Tillgångar 9 299 10 099 10 383 11 062 8 709 9 372 11 731 13 973 17 018 13 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 261 3 237 2 841 1 477 3 198 3 073 4 221 3 549 3 233 2 849
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 039 6 861 7 542 9 584 5 511 6 299 7 510 10 424 13 784 10 225
Skulder och eget kapital 9 299 10 099 10 383 11 062 8 709 9 372 11 731 13 973 17 018 13 075
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 360 1 344 2 335 2 873
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 9 824 10 168 10 553 13 545 14 679 14 133 14 937 19 040 13 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 3 814 4 006 4 331 5 460 5 835 6 060 6 963 9 138 7 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 510 27 349 29 873 30 911 42 631 48 861 53 050 50 529 49 974 48 853
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 19 22 27 31 29 30 42 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 251 1 439 1 571 1 399 1 578 1 542 1 819 1 658 1 186 1 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 729 766 687 720 688 741 802 750 738
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 437 1 387 -1 662 207 -1 007 801 444 408 1 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,69% -8,38% -3,02% -27,75% -10,86% -9,38% 6,01% -0,10% 2,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,29% 4,33% 13,40% -15,02% 2,23% -11,57% 6,00% 2,69% 2,70% 11,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,12% 1,60% 4,66% -5,40% 0,46% -2,27% 1,33% 0,76% 0,92% 3,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,94% 69,91% 69,62% 61,06% 59,28% 51,60% 55,73% 59,52% 72,90% 63,54%
Rörelsekapital/omsättning 14,48% 11,84% 9,52% 4,80% 7,33% 6,25% 7,68% 6,58% 5,78% 5,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,07% 32,05% 27,36% 13,35% 36,72% 32,79% 35,98% 25,40% 19,00% 21,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,98% 147,19% 137,67% 115,42% 156,70% 147,39% 153,94% 131,27% 120,77% 126,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...