Visa allt om MotoSprint SN AB
Visa allt om MotoSprint SN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 268 428 475 470 331 42 42 0 195
Övrig omsättning 14 55 29 22 5 - 1 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -487 -323 -296 -293 -167 -654 -2 449 -1 818 -879 -10
Resultat efter finansnetto -397 -57 -150 -4 031 104 -878 -1 113 499 21 962 -10
Årets resultat -397 -57 -150 -4 031 104 -878 -1 113 332 21 962 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 641 9 194 9 178 9 103 12 958 12 416 12 420 12 426 12 432 162
Omsättningstillgångar 4 910 5 808 6 111 6 657 6 862 7 365 8 780 9 958 9 779 171
Tillgångar 14 551 15 002 15 289 15 761 19 820 19 780 21 200 22 384 22 211 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 220 14 777 15 024 15 364 19 545 19 589 20 833 22 040 22 104 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 76 0 0 0 0 0 0 0 125
Kortfristiga skulder 236 148 264 397 275 191 367 251 106 66
Skulder och eget kapital 14 551 15 002 15 289 15 761 19 820 19 780 21 200 22 384 22 211 333
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 454 1 043 424 28
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 272 370 364 318 479 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 106 138 135 124 177 484 354 166 27
Utdelning till aktieägare 400 160 190 190 150 148 366 261 397 0
Omsättning 22 323 457 497 475 331 43 42 1 195
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 268 428 475 470 331 42 42 - 195
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 187 378 511 499 443 657 1 939 1 403 590 55
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -487 -323 -296 -293 -164 -650 -2 443 -1 812 -873 -6
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,01% -37,38% -9,89% 1,06% 41,99% 688,10% 0,00% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,72% -0,38% -0,97% -25,57% 0,52% -2,01% -5,25% 2,24% - -2,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4 950,00% -21,27% -34,81% -848,42% 22,13% -120,24% -2 650,00% 1 195,24% - -4,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,95% 85,71% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58 425,00% 2 111,94% 1 366,12% 1 317,89% 1 401,49% 2 167,37% 20 030,95% 23 111,90% - 53,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,73% 98,50% 98,27% 97,48% 98,61% 99,03% 98,27% 98,77% 99,52% 42,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 080,51% 3 924,32% 2 314,77% 1 676,83% 2 495,27% 3 856,02% 2 392,37% 3 967,33% 9 225,47% 259,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...