Visa allt om Conlogic Aktiebolag
Visa allt om Conlogic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 614 1 160 1 592 1 338 1 553 1 315 1 065 861 1 376 927
Övrig omsättning - - - - - - 3 400 30 64
Rörelseresultat (EBIT) 625 0 468 84 276 251 152 325 415 84
Resultat efter finansnetto 632 10 484 94 276 253 152 340 395 132
Årets resultat 473 7 458 71 150 180 151 316 200 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 263 313 250 329 252 226 201 23 48 201
Omsättningstillgångar 2 776 1 896 2 137 2 129 2 100 1 609 1 209 1 390 1 475 1 052
Tillgångar 3 039 2 209 2 387 2 458 2 351 1 835 1 410 1 413 1 523 1 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 047 1 674 1 767 1 309 1 338 1 188 1 008 856 791 594
Obeskattade reserver 70 70 70 176 176 106 106 166 254 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 923 464 550 973 837 541 296 390 478 511
Skulder och eget kapital 3 039 2 209 2 387 2 458 2 351 1 835 1 410 1 413 1 523 1 253
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 366 415 371 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 508 521 513 590 460 6 6 15 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 255 239 237 260 217 191 194 286 187
Utdelning till aktieägare 400 100 100 0 100 0 0 0 250 3
Omsättning 1 614 1 160 1 592 1 338 1 553 1 315 1 068 1 261 1 406 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 160 1 592 1 338 777 658 1 065 861 1 376 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 782 785 773 437 352 579 640 682 697
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 625 0 490 108 300 276 183 332 421 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,14% -27,14% 18,98% -13,84% 18,10% 23,47% 23,69% -37,43% 48,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,80% 0,45% 20,32% 3,82% 11,78% 13,79% 10,92% 24,56% 27,31% 10,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,16% 0,86% 30,46% 7,03% 17,84% 19,24% 14,46% 40,30% 30,23% 14,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 114,81% 123,45% 99,69% 86,40% 81,33% 81,22% 85,73% 116,14% 72,46% 58,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,15% 78,25% 76,31% 58,84% 62,43% 69,00% 77,03% 69,24% 63,94% 55,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,76% 408,62% 388,55% 218,81% 250,90% 297,41% 408,45% 356,41% 308,58% 205,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...