Visa allt om Saferoad Birsta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 189 328 164 790 201 145 258 353 250 103 261 507 208 056 202 889 237 006 228 749
Övrig omsättning 215 295 111 - 175 873 210 163 - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 915 -9 449 4 457 15 982 17 878 23 889 6 677 16 978 29 292 25 230
Resultat efter finansnetto -26 025 -10 248 3 472 15 134 17 423 20 647 3 911 15 668 27 164 21 778
Årets resultat -2 845 -62 517 -7 16 311 16 698 1 937 8 957 14 977 11 858
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 794 16 324 17 909 18 392 14 826 13 287 11 741 10 254 9 874 8 651
Omsättningstillgångar 119 249 76 131 93 218 114 891 111 231 118 027 127 217 103 770 113 969 111 599
Tillgångar 134 043 92 455 111 127 133 283 126 057 131 314 138 958 114 024 123 843 120 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 423 42 268 42 330 41 813 41 378 41 813 44 870 47 080 44 993 37 396
Obeskattade reserver 0 3 486 8 213 14 903 20 268 23 880 25 909 25 928 22 700 16 151
Avsättningar (tkr) 5 207 0 0 0 0 996 2 844 0 0 0
Långfristiga skulder 3 488 3 162 3 690 3 894 0 0 0 0 3 254 2 123
Kortfristiga skulder 85 925 43 539 56 894 72 673 64 411 64 625 65 335 41 016 52 896 64 580
Skulder och eget kapital 134 043 92 455 111 127 133 283 126 057 131 314 138 958 114 024 123 843 120 250
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 459 624 - - 2 184 2 439 1 742 1 443 1 455 1 449
Varav tantiem till styrelse & VD 0 174 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 827 29 930 35 773 37 643 32 360 30 366 30 197 29 825 30 089 28 589
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 250 14 590 15 094 15 851 13 803 13 573 12 688 12 632 12 569 11 951
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 000 4 146 6 870 0
Omsättning 189 543 165 085 201 256 258 353 250 278 262 380 208 266 203 052 237 006 228 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 78 80 84 86 85 83 85 87 91 81
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 427 2 060 2 395 3 004 2 942 3 151 2 448 2 332 2 604 2 824
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 661 634 635 604 585 557 498 473 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 493 -4 135 10 335 21 772 22 715 28 173 10 159 19 854 31 764 27 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,89% -18,07% -22,14% 3,30% -4,36% 25,69% 2,55% -14,39% 3,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,55% -10,21% 4,03% 12,01% 14,98% 18,23% 4,84% 14,94% 23,77% 21,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,13% -5,73% 2,23% 6,19% 7,55% 9,15% 3,23% 8,39% 12,42% 11,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,88% 43,93% 45,53% 41,20% 42,07% 39,03% 41,42% 44,24% 40,77% 42,55%
Rörelsekapital/omsättning 17,60% 19,78% 18,06% 16,34% 18,72% 20,42% 29,74% 30,93% 25,77% 20,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,41% 48,66% 43,86% 40,09% 45,37% 45,24% 46,03% 58,05% 49,84% 40,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,97% 74,63% 65,73% 89,78% 81,46% 93,52% 68,30% 76,37% 120,71% 65,13%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...