Visa allt om SMIAB i Norr Aktiebolag
Visa allt om SMIAB i Norr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 2 580 2 115 1 450 4 988 6 652 16 405 15 391 3 324 1 770 9 353
Övrig omsättning 2 845 1 597 1 307 1 384 411 63 208 864 151 404
Rörelseresultat (EBIT) -262 -690 84 -175 164 863 398 794 -543 277
Resultat efter finansnetto -409 -782 -27 -268 85 734 309 677 -643 93
Årets resultat -409 -782 -12 -2 37 387 150 637 -546 64
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 763 2 514 2 623 2 730 2 212 1 314 1 124 0 1 169 1 341
Omsättningstillgångar 1 861 1 085 767 726 1 548 3 466 3 865 2 872 1 091 1 734
Tillgångar 5 624 3 599 3 389 3 456 3 760 4 780 4 989 2 872 2 260 3 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 717 898 911 913 876 488 338 -299 247
Obeskattade reserver 12 12 12 27 296 269 86 0 0 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 718 399 370 670 1 032 731 800 20 1 350 851
Kortfristiga skulder 4 586 2 471 2 109 1 849 1 519 2 903 3 615 2 514 1 209 1 880
Skulder och eget kapital 5 624 3 599 3 389 3 456 3 760 4 780 4 989 2 872 2 260 3 075
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 240
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 859 1 505 1 068 2 413 2 708 7 265 7 1 164 782 2 959
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 642 564 377 788 994 2 201 2 387 352 1 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 425 3 712 2 757 6 372 7 063 16 468 15 599 4 188 1 921 9 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 4 6 8 20 1 6 6 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 645 423 363 831 832 820 15 391 554 295 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 651 435 382 556 559 474 9 839 306 183 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -186 -582 192 -67 269 1 067 573 834 -371 440
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,99% 45,86% -70,93% -25,02% -59,45% 6,59% 363,03% 87,80% -81,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,64% -19,12% 2,54% -4,80% 4,73% 18,31% 9,46% 27,68% -24,03% 9,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,12% -32,53% 5,93% -3,33% 2,68% 5,33% 3,07% 23,92% -30,68% 3,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,04% 51,06% 95,72% 58,80% 95,94% 82,03% 78,25% 79,78% 76,10% 84,92%
Rörelsekapital/omsättning -105,62% -65,53% -92,55% -22,51% 0,44% 3,43% 1,62% 10,77% -6,67% -1,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,64% 20,17% 26,76% 26,94% 30,08% 22,38% 11,02% 11,77% -13,23% 10,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,82% 42,49% 34,71% 37,37% 99,61% 118,19% 105,95% 114,24% 37,39% 58,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...