Visa allt om Bergendahl & Son Aktiebolag
Visa allt om Bergendahl & Son Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 12 661 184 12 274 559 11 568 655 10 602 861 10 284 369 10 565 586 10 208 570 9 998 827 9 688 936 8 929 925
Övrig omsättning 280 969 279 036 334 417 4 020 1 215 6 193 11 122 4 790 13 114 13 011
Rörelseresultat (EBIT) 5 326 73 925 225 759 98 815 10 553 -102 955 2 644 66 919 128 215 132 958
Resultat efter finansnetto -3 691 64 463 216 781 82 949 -21 985 -119 350 -12 230 55 745 116 769 117 384
Årets resultat -5 938 47 731 181 742 55 838 -28 008 -113 084 -26 223 35 522 82 348 102 224
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 473 117 1 479 035 1 453 160 1 368 213 1 297 291 1 317 273 1 363 984 1 252 386 1 080 203 892 879
Omsättningstillgångar 1 553 058 1 480 081 1 480 005 1 355 652 1 298 036 1 501 321 1 528 333 1 439 032 1 614 174 1 540 536
Tillgångar 3 026 175 2 959 116 2 933 165 2 723 865 2 595 327 2 818 594 2 892 317 2 691 418 2 694 377 2 433 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 126 500 1 163 541 1 152 300 994 247 942 926 974 128 1 096 400 1 135 723 1 128 133 1 063 865
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 89 633 95 717 100 160 78 527 60 420 80 895 86 742 81 838 78 219 72 203
Långfristiga skulder 227 298 255 668 325 879 399 296 384 689 550 152 522 919 287 595 341 321 313 111
Kortfristiga skulder 1 582 744 1 444 190 1 354 826 1 251 795 1 207 292 1 213 420 1 186 256 1 186 262 1 146 704 984 236
Skulder och eget kapital 3 026 175 2 959 116 2 933 165 2 723 865 2 595 327 2 818 594 2 892 317 2 691 418 2 694 377 2 433 415
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 16 431 24 372 23 723 17 545 17 935 19 124 15 886 24 123 12 948 14 796
Varav tantiem till styrelse & VD - - 5 457 - - 297 0 4 573 3 100 2 000
Löner till övriga anställda 1 513 414 1 421 997 1 310 814 1 229 888 1 158 589 1 144 277 1 087 253 1 020 186 905 123 786 973
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 4 159 910 19 271 12 443 11 641
Sociala kostnader 572 737 530 270 446 608 440 800 383 724 373 762 356 697 329 522 304 353 291 725
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 942 153 12 553 595 11 903 072 10 606 881 10 285 584 10 571 779 10 219 692 10 003 617 9 702 050 8 942 936
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 823 4 609 4 368 4 237 4 302 4 299 4 078 3 982 3 169 2 849
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 625 2 663 2 649 2 502 2 391 2 458 2 503 2 511 3 057 3 134
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 435 414 398 363 358 358 345 386 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 274 380 320 151 488 766 144 730 248 660 128 972 215 515 253 673 275 827 266 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,15% 6,10% 9,11% 3,10% -2,66% 3,50% 2,10% 3,20% 8,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,22% 2,55% 7,88% 3,84% 0,03% -3,26% 0,72% 2,54% 5,05% 5,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,05% 0,62% 2,00% 0,99% 0,01% -0,87% 0,20% 0,68% 1,40% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,46% 30,31% 30,70% 22,61% 22,04% 20,56% 21,04% 22,56% 19,68% 18,27%
Rörelsekapital/omsättning -0,23% 0,29% 1,08% 0,98% 0,88% 2,72% 3,35% 2,53% 4,82% 6,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,23% 39,32% 39,29% 36,50% 36,33% 34,56% 37,91% 42,20% 41,87% 43,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,17% 27,46% 33,12% 31,37% 31,30% 38,52% 40,85% 36,23% 55,86% 72,47%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 40 085 43 136 38 747 36 870 34 631 36 541 33 837 25 005 20 347 21 986
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 494 11 781 911 6 767 -2 763 -41 363 -11 360 -16 158 -9 323 -8 958
Resultat efter finansnetto -72 672 83 558 2 824 10 361 2 246 -115 803 -19 597 -15 592 -7 832 67 113
Årets resultat -82 898 94 018 24 013 16 -3 249 -79 949 -2 315 45 718 5 418 72 810
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 974 976 895 245 806 802 918 241 811 249 750 471 694 562 560 146 674 319 397 236
Omsättningstillgångar 171 232 279 838 114 361 189 923 279 417 244 102 291 879 293 718 107 942 400 089
Tillgångar 1 146 208 1 175 083 921 163 1 108 164 1 090 666 994 573 986 441 853 864 782 261 797 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 837 326 535 269 417 265 563 272 387 280 136 369 085 380 400 358 081 370 663
Obeskattade reserver 22 545 27 011 38 258 28 212 28 822 32 811 32 915 28 109 14 960 13 691
Avsättningar (tkr) 2 424 2 932 2 942 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 554 309 688 226 577 532 697 704 586 087 551 234 454 275 189 419 215 775 274 181
Kortfristiga skulder 343 093 130 379 33 014 116 685 203 370 130 392 130 166 255 936 193 445 138 790
Skulder och eget kapital 1 146 208 1 175 083 921 163 1 108 164 1 090 666 994 573 986 441 853 864 782 261 797 325
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 3 779 5 488 5 858 8 305 6 137 5 813 4 537 5 891 2 756 3 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - 700 - 0 0 0 500 600 0
Löner till övriga anställda 3 622 3 627 7 685 5 128 2 571 8 264 6 135 4 771 7 222 7 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 500 790 985
Sociala kostnader 7 379 8 996 9 055 8 299 3 865 7 426 6 340 4 287 6 733 7 111
Utdelning till aktieägare 19 800 19 800 36 900 20 160 6 840 4 500 9 000 9 000 23 400 18 000
Omsättning 40 085 43 136 38 747 36 870 34 631 36 541 33 837 25 005 20 347 21 986
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 7 12 10 10 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 726 5 392 4 843 4 609 4 947 3 045 3 384 2 501 1 850 2 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 268 2 086 2 220 2 717 1 796 1 792 1 701 1 495 1 519 1 982
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 504 11 950 1 346 7 317 -2 016 -40 595 -10 748 -15 911 -9 298 -8 940
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,07% 11,33% 5,09% 6,47% -5,23% 7,99% 35,32% 22,89% -7,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,57% 7,90% 1,64% 2,76% 2,20% -9,07% 1,09% -0,47% 1,18% 11,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -159,34% 215,25% 39,04% 82,85% 69,31% -246,87% 31,89% -16,00% 45,30% 405,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -428,74% 346,48% 209,94% 198,64% 219,59% 311,18% 477,92% 151,10% -420,22% 1 188,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,06% 29,58% 32,49% 25,95% 26,92% 30,60% 39,88% 46,98% 47,15% 47,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,91% 214,63% 346,40% 162,77% 137,39% 187,21% 224,24% 114,76% 55,80% 288,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...