Visa allt om Level LI Aktiebolag
Visa allt om Level LI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 105 41 124 119 235 313 5 944 5 775 5 499 5 149
Övrig omsättning - - - 7 512 552 995 - 6 15
Rörelseresultat (EBIT) 84 39 82 2 479 722 1 435 -68 -6 -297
Resultat efter finansnetto 84 39 82 7 487 729 1 472 3 80 -257
Årets resultat 66 30 64 5 359 596 1 015 186 97 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 89 78 120 192
Omsättningstillgångar 290 194 360 305 821 1 248 5 701 3 810 3 666 3 443
Tillgångar 290 194 360 305 821 1 248 5 790 3 888 3 786 3 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 159 319 255 550 791 3 195 2 179 1 994 1 897
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 79 13 271 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 35 41 49 271 457 2 516 1 695 1 522 1 428
Skulder och eget kapital 290 194 360 305 821 1 248 5 790 3 888 3 786 3 635
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 60 170 0 1 555 1 000 1 000 954
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 800 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 136 1 073 1 027 1 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 19 53 0 2 184 1 168 2 337 2 134
Utdelning till aktieägare 100 0 190 0 0 600 3 000 0 0 0
Omsättning 105 41 124 126 747 865 6 939 5 775 5 505 5 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 2 0 3 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 119 118 - 1 981 1 155 1 100 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 83 114 - 1 308 1 010 901 731
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 39 82 2 479 801 1 465 -18 75 -206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 156,10% -66,94% 4,20% -49,36% -24,92% -94,73% 2,93% 5,02% 6,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,97% 20,10% 22,78% 2,95% 59,32% 58,41% 25,42% 0,08% 2,11% -7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,00% 95,12% 66,13% 7,56% 207,23% 232,91% 24,76% 0,05% 1,45% -5,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 214,29% 387,80% 257,26% 215,13% 234,04% 252,72% 53,58% 36,62% 38,99% 39,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,93% 81,96% 88,61% 83,61% 66,99% 63,38% 56,16% 56,28% 57,82% 58,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 446,15% 554,29% 878,05% 622,45% 302,95% 273,09% 226,59% 224,78% 240,87% 241,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...