Visa allt om Gårdsservice Syd Aktiebolag
Visa allt om Gårdsservice Syd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 253 29 707 38 077 27 948 25 931 24 923 20 670 18 390 22 714 18 920
Övrig omsättning 2 018 121 332 67 384 50 - 83 6 83
Rörelseresultat (EBIT) 825 1 300 1 289 1 486 655 -445 789 225 385 -337
Resultat efter finansnetto 367 973 944 1 194 364 -619 781 127 173 -470
Årets resultat 281 368 1 067 737 364 -519 663 127 173 -470
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 887 4 597 4 923 4 490 4 215 4 187 710 884 1 065 1 480
Omsättningstillgångar 10 596 13 543 12 427 10 402 8 774 9 733 6 537 5 240 4 722 6 522
Tillgångar 22 484 18 140 17 350 14 892 12 989 13 920 7 247 6 124 5 787 8 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 010 729 2 361 1 534 797 434 952 325 298 125
Obeskattade reserver 500 500 0 390 0 0 100 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 488 8 331 8 201 7 447 7 742 8 767 2 478 2 803 2 673 4 281
Kortfristiga skulder 8 486 8 580 6 789 5 521 4 450 4 719 3 717 2 996 2 816 3 596
Skulder och eget kapital 22 484 18 140 17 350 14 892 12 989 13 920 7 247 6 124 5 787 8 002
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 323 263 341 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 002 3 005 3 956 2 263 2 095 2 352 1 503 1 542 1 498 1 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 845 873 1 256 663 686 811 684 732 735 797
Utdelning till aktieägare 0 500 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 271 29 828 38 409 28 015 26 315 24 973 20 670 18 473 22 720 19 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 11 11 5 6 6 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 251 2 701 3 462 5 590 4 322 4 154 4 134 3 678 3 786 3 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 354 480 601 474 538 506 519 434 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 424 1 783 1 917 2 086 1 256 -52 963 632 822 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,04% -21,98% 36,24% 7,78% 4,04% 20,58% 12,40% -19,04% 20,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,75% 7,23% 8,24% 11,09% 6,55% -2,14% 13,25% 5,73% 8,93% -2,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,33% 4,42% 3,75% 5,91% 3,28% -1,20% 4,64% 1,91% 2,28% -0,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,55% 30,58% 30,85% 29,45% 27,34% 22,87% 26,51% 26,56% 24,31% 25,25%
Rörelsekapital/omsättning 5,82% 16,71% 14,81% 17,46% 16,68% 20,12% 13,64% 12,20% 8,39% 15,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,23% 6,17% 13,61% 12,34% 6,14% 3,12% 14,15% 5,31% 5,15% 1,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,65% 70,26% 84,64% 93,26% 101,30% 126,74% 83,70% 86,95% 73,47% 105,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...