Visa allt om Skämt och Allvar Invest Aktiebolag
Visa allt om Skämt och Allvar Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 56 36 32 49 103 39 54 60 63 170
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -505 -523 -399 -364 -463 -787 -609 -1 072 -820 -940
Resultat efter finansnetto 1 192 2 244 -40 303 848 367 200 262 817 204
Årets resultat 696 1 312 4 183 463 -58 162 193 588 94
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 174 283 264 364 52 73 95 107 41
Omsättningstillgångar 5 249 4 299 2 339 2 600 2 306 2 449 2 356 2 682 2 867 2 218
Tillgångar 5 314 4 472 2 621 2 864 2 670 2 501 2 429 2 777 2 974 2 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 653 3 117 1 954 2 100 2 067 1 724 1 902 1 860 1 787 1 289
Obeskattade reserver 1 328 1 029 465 515 443 237 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 236 501 592 500
Kortfristiga skulder 333 326 201 249 160 540 291 415 596 470
Skulder och eget kapital 5 314 4 472 2 621 2 864 2 670 2 501 2 429 2 777 2 974 2 259
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 235 234 180 128 0 200 384 540 490 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 90 90 84 84 84 84
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 49 31 26 28 138 214 66 353 186 221
Utdelning till aktieägare 219 160 150 150 150 120 120 120 120 90
Omsättning 56 36 32 49 103 39 54 60 63 176
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 56 36 32 25 52 20 27 30 32 85
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 273 207 78 129 254 268 489 384 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -396 -414 -332 -264 -316 -767 -587 -1 048 -798 -936
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,56% 12,50% -34,69% -52,43% 164,10% -27,78% -10,00% -4,76% -62,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,43% 50,20% -1,56% 10,58% 31,76% 14,67% 8,19% 9,47% 27,47% 9,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 128,57% 6 236,11% -128,12% 618,37% 823,30% 941,03% 368,52% 438,33% 1 296,83% 121,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8 778,57% 11 036,11% 6 681,25% 4 797,96% 2 083,50% 4 894,87% 3 824,07% 3 778,33% 3 604,76% 1 028,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,24% 87,65% 88,39% 87,35% 89,64% 75,92% 78,30% 66,98% 60,09% 57,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 576,28% 1 318,71% 1 163,68% 1 044,18% 1 441,25% 453,52% 809,62% 646,27% 481,04% 471,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...