Visa allt om Outinens Potatis Aktiebolag
Visa allt om Outinens Potatis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 89 378 71 633 69 092 64 240 56 144 55 688 50 282 38 397 32 630 30 180
Övrig omsättning 406 55 48 150 104 391 59 700 1 503 543
Rörelseresultat (EBIT) 2 361 2 023 3 448 4 148 432 1 998 1 821 -187 1 374 935
Resultat efter finansnetto 2 043 1 542 2 131 2 915 -591 559 782 -1 486 57 530
Årets resultat 876 1 260 172 386 69 107 64 0 39 88
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 125 28 341 29 784 28 341 28 967 29 339 28 167 27 961 28 211 19 976
Omsättningstillgångar 29 041 24 441 23 644 22 199 20 483 17 864 17 993 11 215 8 272 12 296
Tillgångar 57 165 52 783 53 428 50 539 49 450 47 203 46 160 39 176 36 483 32 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 172 9 062 7 801 7 630 7 244 7 175 7 068 2 094 2 094 2 055
Obeskattade reserver 6 750 5 850 5 929 4 024 1 609 2 299 1 899 1 199 2 688 2 688
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 168 25 362 26 057 25 939 26 541 25 881 26 004 25 326 23 301 16 199
Kortfristiga skulder 16 075 12 508 13 640 12 946 14 056 11 847 11 190 10 557 8 401 11 331
Skulder och eget kapital 57 165 52 783 53 428 50 539 49 450 47 203 46 160 39 176 36 483 32 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 375 300 255 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 689 7 326 6 203 6 131 5 753 4 441 3 679 3 003 2 755
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 2 952 2 522 2 310 2 194 1 901 1 408 1 284 988 960
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 784 71 688 69 140 64 390 56 248 56 079 50 341 39 097 34 133 30 723
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 18 17 14 14 14 13 13 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 063 3 980 4 064 4 589 4 010 3 978 3 868 2 954 3 263 3 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 586 567 607 585 516 487 397 442 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 783 6 253 7 218 7 865 3 300 4 614 3 984 1 752 2 921 1 837
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,77% 3,68% 7,55% 14,42% 0,82% 10,75% 30,95% 17,67% 8,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,72% 4,48% 6,46% 8,26% 1,26% 4,23% 4,13% -0,26% 3,85% 3,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,02% 3,30% 4,99% 6,50% 1,11% 3,59% 3,79% -0,26% 4,31% 3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,10% 46,50% 43,57% 42,45% 41,08% 40,58% 42,84% 38,59% 40,94% 37,72%
Rörelsekapital/omsättning 14,51% 16,66% 14,48% 14,40% 11,45% 10,80% 13,53% 1,71% -0,40% 3,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,76% 25,81% 23,26% 21,31% 17,05% 18,79% 18,34% 7,60% 11,04% 12,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,37% 145,61% 120,32% 121,17% 110,38% 115,89% 125,06% 78,78% 71,42% 90,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...