Visa allt om B.G.H. Konsult Aktiebolag
Visa allt om B.G.H. Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 836 13 630 11 537 11 203 11 361 10 046 8 997 12 875 9 340 7 820
Övrig omsättning 127 338 158 - 1 - 15 20 30 -
Rörelseresultat (EBIT) -152 415 -179 -3 132 -404 -142 569 131 381
Resultat efter finansnetto -151 413 -182 0 130 -403 -141 571 147 395
Årets resultat -92 519 -128 0 130 -403 -40 435 82 323
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 943 898 785 808 876 954 1 336 961 894 963
Omsättningstillgångar 4 325 4 700 3 259 3 463 3 994 2 892 2 859 3 446 3 068 2 779
Tillgångar 5 268 5 598 4 044 4 271 4 869 3 846 4 195 4 407 3 962 3 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 245 2 636 2 117 2 245 2 245 2 115 2 519 2 597 2 162 2 080
Obeskattade reserver 0 59 205 259 259 259 259 360 385 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 023 2 903 1 722 1 766 2 365 1 471 1 417 1 451 1 415 1 280
Skulder och eget kapital 5 268 5 598 4 044 4 271 4 869 3 846 4 195 4 407 3 962 3 742
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 410 428 391 364
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 956 2 952 2 935 2 815 2 586 1 620 1 777 1 577 1 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 973 1 025 1 053 1 020 892 749 879 811 706
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 38 0 0
Omsättning 11 963 13 968 11 695 11 203 11 362 10 046 9 012 12 895 9 370 7 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 315 1 514 1 282 1 245 1 420 1 256 1 285 1 839 1 334 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 447 448 449 487 448 393 456 430 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -111 440 -131 65 210 -304 -25 660 200 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,16% 18,14% 2,98% -1,39% 13,09% 11,66% -30,12% 37,85% 19,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,85% 7,47% -4,43% 0,02% 2,73% -10,43% -3,34% 12,98% 3,71% 10,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,27% 3,07% -1,55% 0,01% 1,17% -3,99% -1,56% 4,44% 1,57% 5,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,65% 42,11% 45,93% 51,26% 48,87% 48,38% 44,98% 38,34% 46,82% 52,43%
Rörelsekapital/omsättning 11,00% 13,18% 13,32% 15,15% 14,34% 14,14% 16,03% 15,50% 17,70% 19,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,62% 47,91% 56,30% 57,29% 50,03% 59,96% 64,60% 64,95% 61,56% 62,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,13% 120,91% 115,45% 107,59% 116,53% 140,04% 151,09% 184,91% 169,82% 141,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...