Visa allt om Svantesson Konsult AB
Visa allt om Svantesson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 4 3 0 2 503 2 429 2 188 2 200 2 187 2 590 2 846
Övrig omsättning - - 6 1 489 - 8 - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -32 -31 2 101 236 -1 -86 -31 334 536
Resultat efter finansnetto -11 -19 -119 2 138 258 -2 -27 -31 373 636
Årets resultat 110 47 -21 1 332 141 1 17 22 202 341
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 180 240 401 0 3 8 18 30 27
Omsättningstillgångar 1 489 1 503 1 690 3 634 2 164 1 947 2 128 2 394 2 340 2 263
Tillgångar 1 609 1 683 1 930 4 035 2 164 1 950 2 137 2 412 2 370 2 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 112 1 002 955 2 726 1 394 1 253 1 252 1 235 1 213 1 056
Obeskattade reserver 485 640 720 818 393 328 343 467 534 447
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 0 0 97 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 41 255 393 377 369 542 710 623 787
Skulder och eget kapital 1 609 1 683 1 930 4 035 2 164 1 950 2 137 2 412 2 370 2 290
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 420 300 300 289 330 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 710 506 501 413 546 421 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 16 365 453 442 533 418 410 397
Utdelning till aktieägare 530 0 0 1 750 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 3 6 3 992 2 429 2 196 2 200 2 190 2 590 2 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 3 - 1 252 810 729 733 729 863 949
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 11 13 - 559 470 428 444 432 399 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 -32 -31 2 101 239 4 -76 -19 346 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,33% - -100,00% 3,05% 11,01% -0,55% 0,59% -15,56% -9,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,62% -1,13% - 53,01% 12,25% 1,33% -1,08% -1,08% 16,03% 28,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -250,00% -633,33% - 85,46% 10,91% 1,19% -1,05% -1,19% 14,67% 22,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 89,93% 86,17% 83,87% 77,36% 79,15% 79,07% 83,10%
Rörelsekapital/omsättning 37 150,00% 48 733,33% - 129,48% 73,57% 72,12% 72,09% 77,00% 66,29% 51,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,62% 89,20% 78,58% 83,37% 77,80% 76,65% 70,42% 65,47% 67,40% 60,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49 633,33% 3 665,85% 662,75% 924,68% 552,52% 507,59% 378,04% 326,48% 361,16% 276,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...