Visa allt om VLNetMedia Sweden AB
Visa allt om VLNetMedia Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 851 4 625 4 770 3 581 3 733 3 225 2 980 3 126 1 905 1 861
Övrig omsättning 3 6 4 33 67 5 - - 31 13
Rörelseresultat (EBIT) 457 473 666 244 176 226 76 232 -62 176
Resultat efter finansnetto 629 763 810 342 288 329 153 240 -80 165
Årets resultat 491 430 637 251 206 232 106 204 -80 165
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 851 386 106 89 210 236 118 109 185 651
Omsättningstillgångar 2 068 2 224 2 212 1 447 1 396 1 275 1 070 956 497 473
Tillgångar 2 918 2 610 2 319 1 535 1 606 1 511 1 188 1 065 682 1 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 890 1 699 1 569 932 802 736 653 547 343 423
Obeskattade reserver 218 218 6 15 16 9 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 811 693 743 588 788 766 534 518 339 702
Skulder och eget kapital 2 918 2 610 2 319 1 535 1 606 1 511 1 188 1 065 682 1 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 194 161 124 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 065 1 762 1 725 1 407 1 350 1 236 1 290 1 044 319 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 702 597 621 500 474 431 419 305 155 127
Utdelning till aktieägare 300 300 300 0 0 140 150 0 0 0
Omsättning 4 854 4 631 4 774 3 614 3 800 3 230 2 980 3 126 1 936 1 874
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 5 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 809 771 795 716 747 645 596 1 563 953 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 367 369 358 382 366 345 702 238 150
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 543 495 708 307 248 310 166 308 65 268
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,89% -3,04% 33,20% -4,07% 15,75% 8,22% -4,67% 64,09% 2,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,59% 29,23% 34,97% 22,35% 18,00% 21,84% 12,88% 22,54% -8,65% 15,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,99% 16,50% 17,00% 9,58% 7,74% 10,23% 5,13% 7,68% -3,10% 9,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,57% 86,23% 86,96% 83,80% 91,40% 97,80% 98,02% 99,65% 90,81% 82,80%
Rörelsekapital/omsättning 25,91% 33,10% 30,80% 23,99% 16,29% 15,78% 17,99% 14,01% 8,29% -12,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,60% 71,61% 67,86% 61,44% 50,67% 49,15% 54,97% 51,36% 50,29% 37,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 244,76% 320,92% 297,71% 242,01% 173,22% 162,53% 193,82% 177,41% 134,81% 61,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...