Visa allt om Haides Aktiebolag
Visa allt om Haides Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 668 2 819 3 088 3 576 3 949 3 547 2 686 2 788 3 082 2 878
Övrig omsättning 495 - - 5 11 - 546 - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 178 -335 -167 -155 49 -145 197 20 287 -4
Resultat efter finansnetto 173 -355 -196 -178 45 -179 155 -38 225 -64
Årets resultat 173 -355 -196 -178 45 -138 90 3 140 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 9 14 21 10 16 22
Omsättningstillgångar 44 836 1 323 1 854 1 984 1 712 1 514 1 663 1 517 1 269
Tillgångar 44 836 1 323 1 859 1 993 1 726 1 534 1 672 1 533 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 -292 63 259 437 392 534 445 442 301
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 41 0 47 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 479 690 721 725 689 471 553 430 424
Kortfristiga skulder 19 648 570 879 831 645 487 675 614 565
Skulder och eget kapital 44 836 1 323 1 859 1 993 1 726 1 534 1 672 1 533 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 210 258 237 258 315 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 45 374 486 775 297 329 295 178 88 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 36 161 200 277 203 233 212 189 173 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Omsättning 1 163 2 819 3 088 3 581 3 960 3 547 3 232 2 788 3 085 2 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 668 2 819 1 544 1 192 1 975 1 774 1 343 1 394 1 541 2 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 82 538 344 351 356 411 373 174 289 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 178 -335 -162 -150 54 -139 204 647 293 6
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,30% -8,71% -13,65% -9,45% 11,33% 32,06% -3,66% -9,54% 7,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 404,55% -40,07% -12,62% -8,34% 2,46% -8,40% 12,84% 1,20% 18,72% -0,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,65% -11,88% -5,41% -4,33% 1,24% -4,09% 7,33% 0,72% 9,31% -0,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,04% 29,62% 44,24% 43,18% 35,91% 37,98% 35,89% 100,00% 38,64% 30,92%
Rörelsekapital/omsättning 3,74% 6,67% 24,38% 27,27% 29,20% 30,08% 38,24% 35,44% 29,30% 24,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,82% -34,93% 4,76% 13,93% 21,93% 22,71% 36,78% 26,61% 31,04% 23,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,58% 8,33% 10,18% 8,53% 24,19% 35,66% 48,05% 11,41% 16,94% 14,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...