Visa allt om AJ Postorder Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 442 556 2 840 979 2 080 757 1 865 858 1 701 468 2 336 538 2 253 156 2 023 121 1 579 499 1 235 457
Övrig omsättning 38 607 35 596 633 275 583 283 880 219 28 241 19 615 17 873 19 845 17 040
Rörelseresultat (EBIT) 312 478 228 719 211 888 173 964 184 813 158 427 89 533 150 193 96 926 67 114
Resultat efter finansnetto 319 101 220 385 199 632 163 158 180 213 146 299 98 388 134 829 102 357 86 116
Årets resultat 257 784 177 520 159 132 126 706 143 415 118 030 79 997 106 869 77 868 63 106
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 153 327 847 903 822 773 827 566 819 944 800 942 690 069 659 704 613 755 481 374
Omsättningstillgångar 1 440 331 1 385 321 1 253 828 1 080 065 962 640 978 047 1 004 438 957 652 921 704 816 412
Tillgångar 2 593 658 2 233 224 2 076 601 1 907 631 1 782 584 1 778 989 1 694 507 1 617 356 1 535 459 1 297 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 847 486 1 629 147 1 477 879 1 320 834 1 193 154 1 090 378 1 013 440 998 654 893 241 834 423
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 5 321 0 3 617 2 884
Avsättningar (tkr) 46 013 38 181 42 145 38 047 36 274 32 137 26 774 22 586 22 384 16 329
Långfristiga skulder 203 544 206 544 228 365 245 979 261 768 393 715 457 038 416 105 472 107 307 861
Kortfristiga skulder 496 615 359 352 328 212 302 771 291 388 262 759 191 934 180 011 144 110 136 289
Skulder och eget kapital 2 593 658 2 233 224 2 076 601 1 907 631 1 782 584 1 778 989 1 694 507 1 617 356 1 535 459 1 297 786
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 14 888 13 588 15 232 15 501 13 314 13 128 11 556 10 626 10 065 9 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 250 380 226 702 220 453 200 429 180 277 167 992 144 468 125 434 103 083 93 045
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 97 115 85 352 86 764 77 610 65 063 63 195 52 168 46 479 38 394 35 567
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 481 163 2 876 575 2 714 032 2 449 141 2 581 687 2 364 779 2 272 771 2 040 994 1 599 344 1 252 497
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 825 751 823 821 859 799 521 484 618 524
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 173 3 783 2 528 2 273 1 981 2 924 4 325 4 180 2 556 2 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 445 410 378 296 327 420 401 225 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 366 493 275 491 259 992 219 305 224 155 193 930 119 445 181 405 129 014 98 389
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,17% 36,54% 11,52% 9,66% -27,18% 3,70% 11,37% 28,09% 27,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,85% 10,49% 10,23% 8,88% 10,43% 9,05% 7,27% 10,17% 7,99% 7,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,68% 8,25% 10,21% 9,08% 10,93% 6,89% 5,47% 8,13% 7,76% 8,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,44% 73,48% 26,49% 24,60% 23,38% 18,99% 14,68% 18,28% 16,18% 17,52%
Rörelsekapital/omsättning 27,41% 36,11% 44,48% 41,66% 39,45% 30,61% 36,06% 38,44% 49,23% 55,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,23% 72,95% 71,17% 69,24% 66,93% 61,29% 59,81% 61,75% 58,17% 64,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,92% 192,83% 230,15% 220,80% 188,59% 149,58% 198,15% 169,16% 183,00% 159,64%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -973 -883 -847 -670 -397 -396 -595 -763 -781 -676
Resultat efter finansnetto 318 878 -427 35 125 9 374 56 680 2 532 20 822 12 793 204 258 6 923
Årets resultat 317 697 1 015 35 098 9 359 58 126 1 582 19 958 14 005 203 169 -448
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 630 276 434 735 321 189 288 077 336 318 459 652 568 504 548 450 501 939 333 433
Omsättningstillgångar 12 150 74 366 33 965 33 578 3 246 5 273 4 601 22 429 18 753 52 656
Tillgångar 642 426 509 101 355 154 321 655 339 564 464 925 573 105 570 879 520 692 386 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 534 306 837 305 822 280 723 281 364 273 238 321 656 351 698 362 693 188 384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 570 178 600 0 0 0 144 480 213 160 196 440 123 156 167 906
Kortfristiga skulder 20 322 23 664 49 332 40 932 58 200 38 907 29 989 14 441 26 543 21 499
Skulder och eget kapital 642 426 509 101 355 154 321 655 339 564 464 925 573 105 570 879 520 692 386 089
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 300 0 - - 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 93 0 - - 34
Utdelning till aktieägare 50 000 50 0 10 000 10 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -973 -883 -847 -670 -397 -396 -595 -763 -781 -676
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,43% 60,27% 86,11% 87,27% 82,86% 60,16% 57,25% 62,74% 70,90% 50,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,79% 314,26% 68,85% 82,03% 5,58% 13,55% 15,34% 155,31% 70,65% 244,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!