Visa allt om Logifresh AB
Visa allt om Logifresh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 393 4 538 4 298 4 332 4 285 3 140 3 144 2 707 3 025 2 917
Övrig omsättning - - 7 - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -409 -299 327 161 359 117 230 85 94 -50
Resultat efter finansnetto -409 -300 326 168 360 116 233 71 33 -40
Årets resultat -409 -66 156 94 196 83 168 47 7 -40
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 478 858 1 238 1 623 1 310 602 382 11 17 19
Omsättningstillgångar 1 539 1 380 1 653 1 573 2 175 1 520 1 346 1 412 2 071 1 769
Tillgångar 2 017 2 238 2 892 3 196 3 485 2 121 1 728 1 423 2 088 1 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 307 866 1 088 1 088 1 150 1 097 1 014 846 799 792
Obeskattade reserver 0 0 234 134 90 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 710 1 372 1 569 1 974 2 245 1 024 714 577 1 289 996
Skulder och eget kapital 2 017 2 238 2 892 3 196 3 485 2 121 1 728 1 423 2 088 1 788
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 120 450 431 273 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 006 1 011 964 853 630 1 032 554 553 914
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 386 394 380 344 351 446 271 310 513
Utdelning till aktieägare 0 150 156 156 156 143 0 0 0 0
Omsättning 4 393 4 538 4 305 4 332 4 285 3 140 3 144 2 707 3 026 2 917
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 197 2 269 1 433 2 166 2 143 1 570 786 1 354 1 513 972
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 722 495 704 639 677 484 673 625 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -29 81 787 426 584 212 326 92 103 -33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,20% 5,58% -0,78% 1,10% 36,46% -0,13% 16,14% -10,51% 3,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,23% -13,36% 11,31% 5,29% 10,36% 5,52% 13,48% 11,67% 5,17% -1,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,29% -6,59% 7,61% 3,90% 8,42% 3,73% 7,41% 6,13% 3,57% -1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,89% 0,18% 1,95% -9,26% -1,63% 15,80% 20,10% 30,85% 25,85% 26,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,22% 38,70% 43,93% 37,31% 34,90% 51,72% 58,68% 59,45% 38,27% 44,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,00% 100,58% 105,35% 79,69% 96,88% 148,44% 188,52% 244,71% 160,67% 177,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...