Visa allt om Forsander Bygg AB
Visa allt om Forsander Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 704 2 070 3 695 2 805 2 262 2 359 2 817 1 353 1 201 1 064
Övrig omsättning - - 15 78 16 29 - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 214 262 503 139 -1 94 272 112 45 64
Resultat efter finansnetto 205 272 502 144 1 85 267 102 29 63
Årets resultat 116 158 292 112 0 71 201 75 0 44
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 46 0 0 0 0 90 130 179 16
Omsättningstillgångar 1 207 1 043 1 246 926 779 592 1 334 425 349 406
Tillgångar 1 241 1 088 1 246 926 779 592 1 424 555 527 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 447 489 531 339 227 297 426 296 220 250
Obeskattade reserver 250 197 126 0 0 0 14 22 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 58 83 109 0
Kortfristiga skulder 543 402 589 586 552 295 926 155 173 171
Skulder och eget kapital 1 241 1 088 1 246 926 779 592 1 424 555 527 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 322 308 281 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 756 680 508 616 421 86 76 76 64
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 308 288 198 279 218 223 207 202 200
Utdelning till aktieägare 325 158 200 100 0 70 200 70 0 30
Omsättning 2 704 2 070 3 710 2 883 2 278 2 388 2 817 1 373 1 201 1 064
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 352 1 035 1 848 1 403 1 131 1 180 2 817 1 353 1 201 1 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 534 486 339 449 321 639 595 562 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 225 273 503 139 -1 96 312 161 71 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,63% -43,98% 31,73% 24,01% -4,11% -16,26% 108,20% 12,66% 12,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,24% 25,09% 40,37% 15,55% 0,51% 15,88% 19,45% 20,18% 8,54% 15,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,91% 13,19% 13,61% 5,13% 0,18% 3,98% 9,83% 8,28% 3,75% 6,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,06% 77,00% 46,77% 32,58% 47,26% 39,89% 39,58% 67,04% 64,03% 77,26%
Rörelsekapital/omsättning 24,56% 30,97% 17,78% 12,12% 10,04% 12,59% 14,48% 19,96% 14,65% 22,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,73% 59,07% 50,50% 36,61% 29,14% 50,17% 30,64% 56,25% 45,16% 59,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,28% 259,45% 211,54% 158,02% 141,12% 200,68% 144,06% 274,19% 201,73% 237,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...