Visa allt om Lifvendahl Transport AB
Visa allt om Lifvendahl Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 388 1 263 2 689 2 913 2 833 2 943 3 023 2 431 2 937 3 060
Övrig omsättning - 158 33 130 557 22 380 90 29 208
Rörelseresultat (EBIT) -204 -68 286 354 685 213 566 196 91 333
Resultat efter finansnetto -210 -90 207 238 550 99 485 118 -46 337
Årets resultat -5 -18 153 179 298 69 262 60 0 425
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 442 1 517 3 506 4 038 4 761 3 184 3 803 2 451 2 769 2 042
Omsättningstillgångar 835 1 139 1 073 1 032 756 943 859 726 814 1 719
Tillgångar 2 277 2 656 4 579 5 069 5 517 4 128 4 662 3 177 3 583 3 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 905 1 910 1 928 1 775 1 596 1 499 1 431 1 169 1 108 1 129
Obeskattade reserver 126 330 402 402 414 274 274 149 117 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 76 1 346 1 933 2 543 1 299 1 930 1 094 1 459 1 135
Kortfristiga skulder 222 341 904 959 964 1 055 1 027 765 898 1 328
Skulder och eget kapital 2 277 2 656 4 579 5 069 5 517 4 128 4 662 3 177 3 583 3 760
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 372 379 370 522 442 602 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 438 662 328 336 339 222 0 92 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 244 269 353 344 249 229 278 349 249
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Omsättning 1 388 1 421 2 722 3 043 3 390 2 965 3 403 2 521 2 966 3 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 388 632 1 345 1 457 1 417 1 472 1 008 1 216 979 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 341 466 526 534 480 327 373 352 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 91 205 818 886 1 257 834 1 201 593 604 1 067
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,90% -53,03% -7,69% 2,82% -3,74% -2,65% 24,35% -17,23% -4,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,78% -2,41% 6,33% 7,06% 12,49% 5,26% 12,23% 6,33% 2,68% 13,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,41% -5,07% 10,78% 12,29% 24,32% 7,37% 18,86% 8,27% 3,27% 16,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,72% 92,00% 93,34% 92,00% 91,85% 92,15% 92,56% 91,28% 90,13% 91,47%
Rörelsekapital/omsättning 44,16% 63,18% 6,28% 2,51% -7,34% -3,81% -5,56% -1,60% -2,86% 12,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,98% 81,60% 48,95% 41,20% 34,46% 41,20% 35,03% 40,25% 33,27% 33,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 376,13% 334,02% 118,69% 107,61% 78,42% 89,38% 83,64% 94,90% 90,65% 129,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...