Visa allt om Grythyttans Gästgivaregård AB
Visa allt om Grythyttans Gästgivaregård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 6 050 19 297 22 306 26 362 27 942 29 573 32 496 34 245 30 016
Övrig omsättning 14 1 811 - - - - - 1 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -96 -6 431 -3 507 -2 366 261 -1 201 557 -3 830 -1 379 -2 774
Resultat efter finansnetto -98 -6 475 -3 688 -2 536 119 -1 305 492 -3 907 -1 467 -3 074
Årets resultat -36 -6 475 84 -636 119 -1 305 339 -2 728 -1 075 -2 134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 800 5 616 6 042 6 785 7 686 8 468 7 956 8 654
Omsättningstillgångar 100 635 3 096 3 762 3 759 3 197 4 587 5 360 8 472 9 053
Tillgångar 100 635 7 896 9 377 9 802 9 982 12 272 13 829 16 428 17 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 136 210 126 762 643 1 074 1 163 858 925
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 269 1 200 2 188 3 299 4 338 2 425 6 805 4 482
Kortfristiga skulder 0 500 7 416 8 051 6 852 6 040 6 860 10 240 8 764 12 300
Skulder och eget kapital 100 635 7 896 9 377 9 802 9 982 12 272 13 829 16 428 17 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 550 603 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 2 283 7 011 7 334 7 411 8 585 8 996 10 431 10 362 9 567
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 839 2 503 2 563 2 722 2 801 3 082 3 764 3 890 3 729
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 7 861 19 297 22 306 26 362 27 942 29 573 32 497 34 255 30 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 9 24 26 21 25 34 40 42 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 672 804 858 1 255 1 118 870 812 815 968
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 316 383 370 486 458 373 373 346 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 -6 201 -2 691 -1 585 1 115 -300 1 492 -2 954 -509 -1 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -68,65% -13,49% -15,39% -5,65% -5,52% -8,99% -5,11% 14,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -1 012,28% -44,41% -25,23% 2,66% -12,03% 4,56% -27,55% -8,24% -15,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -106,25% -18,17% -10,61% 0,99% -4,30% 1,89% -11,72% -3,95% -9,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 64,68% 77,13% 75,65% 75,48% 73,86% 78,66% 76,07% 80,11% 78,68%
Rörelsekapital/omsättning - 2,23% -22,39% -19,23% -11,73% -10,17% -7,69% -15,02% -0,85% -10,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 21,42% 2,66% 1,34% 7,77% 6,44% 8,75% 8,41% 5,22% 5,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 127,00% 25,24% 29,19% 33,35% 32,33% 45,00% 35,31% 76,46% 61,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...