Visa allt om Axami Aktiebolag
Visa allt om Axami Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 240 1 143 838 895 1 043 1 728 1 890 1 457 2 160 2 191
Övrig omsättning 490 336 126 73 - 369 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 70 -70 -22 -147 458 229 12 201 151
Resultat efter finansnetto 59 71 -142 8 -170 443 -1 170 13 187 130
Årets resultat 25 59 -143 2 37 297 -1 234 0 77 243
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 426 438 449 62 44 15 15 1 398 1 412 1 203
Omsättningstillgångar 717 548 434 1 242 1 201 1 641 1 292 1 049 1 210 1 179
Tillgångar 1 143 986 883 1 303 1 244 1 657 1 307 2 447 2 621 2 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 733 674 818 816 979 682 1 916 1 915 1 861
Obeskattade reserver 27 7 0 0 0 224 203 211 210 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 358 245 209 486 429 454 422 320 496 366
Skulder och eget kapital 1 143 986 883 1 303 1 244 1 657 1 307 2 447 2 621 2 382
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 115 100 291 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 677 391 146 208 509 318 255 255 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 247 148 48 199 306 219 166 295 311
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Omsättning 1 730 1 479 964 968 1 043 2 097 1 890 1 457 2 160 2 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 310 286 419 448 522 864 945 729 1 080 1 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 304 233 259 133 244 428 360 290 469 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 82 -58 -14 -143 458 237 25 229 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,49% 36,40% -6,37% -14,19% -39,64% -8,57% 29,72% -32,55% -1,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% 7,20% -7,93% 0,61% -11,58% 27,70% 17,52% 0,57% 8,01% 6,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,68% 6,21% -8,35% 0,89% -13,81% 26,56% 12,12% 0,96% 9,72% 6,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,19% 99,04% 99,64% 76,87% 79,67% 90,86% 83,86% 78,11% 79,68% 75,99%
Rörelsekapital/omsättning 28,95% 26,51% 26,85% 84,47% 74,02% 68,69% 46,03% 50,03% 33,06% 37,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,16% 74,89% 76,33% 62,78% 65,59% 69,05% 63,63% 84,65% 78,83% 82,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,28% 219,59% 202,87% 253,50% 277,62% 359,25% 303,79% 324,69% 241,94% 319,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...