Visa allt om Scientific Lab Glass i Lund Aktiebolag
Visa allt om Scientific Lab Glass i Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 307 7 723 7 101 7 192 7 200 7 947 7 688 6 228 10 662 10 334
Övrig omsättning 20 67 93 89 95 192 117 - 84 115
Rörelseresultat (EBIT) -528 1 118 462 -175 969 1 188 1 552 -574 405 471
Resultat efter finansnetto -647 1 051 415 -195 925 1 145 1 441 -815 351 407
Årets resultat 9 582 314 199 592 606 884 -356 185 206
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 099 1 042 1 047 1 125 1 309 974 1 053 1 205 1 229 1 193
Omsättningstillgångar 2 514 3 362 2 712 2 255 2 380 2 737 2 127 1 190 1 659 1 608
Tillgångar 4 613 4 404 3 759 3 379 3 689 3 712 3 180 2 395 2 888 2 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 179 1 469 1 188 1 174 1 284 1 468 1 112 228 584 649
Obeskattade reserver 0 659 359 347 801 685 363 0 459 370
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 903 1 263 1 351 938 483 340 527 695 684 371
Kortfristiga skulder 1 531 1 012 861 920 1 121 1 220 1 179 1 472 1 162 1 410
Skulder och eget kapital 4 613 4 404 3 759 3 379 3 689 3 712 3 180 2 395 2 888 2 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 465 353 427 383 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 322 2 220 2 351 1 750 1 650 1 157 1 403 1 131 929
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 811 767 962 786 723 545 675 627 491
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 310 775 250 0 0 250
Omsättning 6 327 7 790 7 194 7 281 7 295 8 139 7 805 6 228 10 746 10 449
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 6 6 5 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 901 1 103 1 014 1 199 1 200 1 325 1 538 1 038 2 132 2 584
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 457 435 564 434 481 422 420 431 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -305 1 313 642 9 1 126 1 330 1 704 -431 530 614
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,33% 8,76% -1,27% -0,11% -9,40% 3,37% 23,44% -41,59% 3,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,86% 25,84% 12,96% -3,85% 26,81% 32,46% 50,35% -20,75% 14,06% 16,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,94% 14,74% 6,86% -1,81% 13,74% 15,16% 20,82% -7,98% 3,81% 4,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,65% 80,21% 73,95% 69,02% 69,69% 67,85% 68,56% 59,68% 41,14% 45,05%
Rörelsekapital/omsättning 15,59% 30,43% 26,07% 18,56% 17,49% 19,09% 12,33% -4,53% 4,66% 1,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,56% 45,03% 39,05% 42,75% 50,81% 53,15% 43,38% 9,52% 31,66% 32,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,39% 186,36% 144,25% 97,83% 94,65% 140,16% 145,12% 58,22% 96,21% 73,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...