Visa allt om Johan Löfving AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 28 816 28 115 27 502 31 954 34 607 32 667 26 758 24 494 24 159 26 704
Övrig omsättning 375 490 413 401 302 318 0 34 14 58
Rörelseresultat (EBIT) 253 666 498 2 116 2 916 3 243 1 358 2 202 2 233 1 087
Resultat efter finansnetto 93 581 305 1 919 2 681 3 085 1 317 2 211 2 220 1 193
Årets resultat 44 420 212 1 306 520 38 2 3 465 854
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 658 6 620 6 416 9 324 6 246 6 325 5 478 2 824 2 685 2 625
Omsättningstillgångar 5 422 7 376 9 644 7 001 7 853 8 603 6 225 4 943 4 497 8 998
Tillgångar 14 080 13 996 16 060 16 326 14 099 14 928 11 703 7 768 7 182 11 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 792 1 749 1 328 2 617 1 311 792 753 752 748 980
Obeskattade reserver 460 460 460 460 254 254 254 254 254 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 769 3 751 3 737 3 428 1 633 2 236 1 847 0 447 0
Kortfristiga skulder 8 059 8 036 10 535 9 822 10 900 11 647 8 848 6 762 5 732 10 643
Skulder och eget kapital 14 080 13 996 16 060 16 326 14 099 14 928 11 703 7 768 7 182 11 623
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 12 523 11 866 9 663 8 840 8 866 9 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 5 112 4 537 3 619 3 306 3 297 3 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 696
Omsättning 29 191 28 605 27 915 32 355 34 909 32 985 26 758 24 528 24 173 26 762
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 33 33 30 30 26 23 23 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 848 852 833 1 065 1 154 1 256 1 163 1 065 1 098 1 214
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 486 456 572 627 658 619 553 581 634
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 396 760 613 2 209 3 002 3 289 1 385 2 219 2 329 1 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,49% 2,23% -13,93% -7,67% 5,94% 22,08% 9,24% 1,39% -9,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,80% 4,76% 3,10% 12,96% 20,70% 21,72% 11,62% 28,55% 31,62% 10,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,88% 2,37% 1,81% 6,62% 8,43% 9,93% 5,08% 9,06% 9,40% 4,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 80,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,94%
Rörelsekapital/omsättning -9,15% -2,35% -3,24% -8,83% -8,80% -9,32% -9,80% -7,43% -5,11% -6,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,28% 15,06% 10,50% 18,23% 10,70% 6,63% 8,13% 12,23% 13,02% 8,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,28% 91,79% 91,54% 71,28% 72,05% 73,86% 70,35% 73,10% 78,45% 84,54%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...